Ontwikkelingen

  1. De aflossingen en rentecouponnen vanuit de obligatieportefeuille vormen ook voor 2018 een belangrijke aanwas voor de liquiditeitspositie. De rentebaten vormen tevens een structurele bate ten gunste van de algemene middelen, maar door aflossingen van obligaties (en het verbod op herbelegging vanwege Schatkistbankieren) nemen deze rentebaten de komende jaren gestaag af.
  2. De 2 hybride leningen die zijn verstrekt aan de sectorbank BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) leveren structureel rendement op.
  3. De kapitaalmarktrente is de afgelopen periode gedaald tot een historisch laag niveau. De marktwaarde van onze obligaties is daardoor flink gestegen.
  4. De ruime liquiditeitsprognose voorziet een doorlopend positief kassaldo in 2018.
  5. We maken naast subsidies en leningen steeds meer gebruik van nieuwe financieringsvormen, zoals funding van beleidsdoelen via deelnemingen. De Houdstermaatschappij Overijssel BV (HFO) is daartoe een belangrijk instrument. Ook het al dan niet revolverende karakter van een lening speelt een steeds belangrijkere rol.

Beleidskader

Het beleidskader van de Treasury is enerzijds de wetgeving zoals de wet Fido en Ruddo en de Handreiking Treasury 2015 van het Ministerie van BZK, die voorschriften geven voor de financiering door decentrale overheden. Anderzijds wordt het beleidskader bepaald door met name de Financiële Verordening Provincie Overijssel (PS/2016/420), de Uitvoeringsregeling Treasury Provincie Overijssel (2014) en de beleggingsmandaten voor de twee externe vermogensbeheerders die onze obligatieportefeuille beheren. Een onafhankelijk vermogensadviseur begeleidt ons daarbij. Het beleidsuitgangspunt voor de obligatieportefeuille is 'Buy and Hold'. Dit houdt in dat we de obligaties in principe aanhouden tot einde looptijd.

Recent heeft de Commissie BBV de 'Notitie Rente 2017' gepubliceerd. Het wijzigingsbesluit daaruit volgend bepaalt dat de rentekosten aan de desbetreffende taakvelden moeten worden toegerekend met behulp van een renteomslag. Deze nieuwe systematiek heeft voor de Provincie Overijssel geen effect, omdat op het taakveld Treasury geen rentelasten worden verantwoord. Derhalve is geen rentetoerekeningsschema opgenomen.

De provincie heeft geen opgenomen leningen maar een substantiële creditgelden positie die verplicht wordt aangehouden bij de Schatkist. Vanwege de extreem lage (i.c. negatieve) rentetarieven in de geldmarkt zijn de verwachte rentebaten minimaal. Dankzij het verplichte Schatkistbankieren is de rentevergoeding op onze tegoeden tenminste 0%. De rentecouponnen die wij uit de obligatieportefeuille ontvangen, worden als baten verantwoord op het taakveld Treasury.

Risico's

Volgens onze Uitvoeringsregeling Treasury en de Wet Fido gaat het met name om de beheersing van de rente-, koers-, krediet-, en liquiditeitsrisico’s. Kijkend naar de prognose van de liquiditeitenontwikkeling is het liquiditeitsrisico minimaal.  Dat geldt ook voor renterisico’s omdat we geen kort-  en langlopende schuldleningen hebben opgenomen. Eventuele kredietrisico’s zijn wel van belang voor de obligatieportefeuille.