Context

De Agro & Food sector is belangrijk voor Overijssel in economisch, cultureel en landschappelijk opzicht. De sector staat voor een kantelpunt. De Overijsselse Agro & Food keten heeft de kennis, de techniek, de mensen en de omgeving om relevante oplossingen te ontwikkelen voor verstedelijkende delta’s wereldwijd. De provincie daagt ondernemers uit om in een omgeving van “Agro & Food innovatielabs" oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Vanuit onze rol van belangenbehartiger en co-financier ondersteunen wij in 2018 zes (in 2016 en 2017 gestarte) innovatielabs met de volgende thema’s:

- Gezond produceren.

- Duurzame voedselbodem.

- De stal van de toekomst.

- Waardevolle voedselketens.

- De boer als buur.

- Natuurrijk ondernemen.

Ook ondersteunen we samen met Gelderland een netwerk gericht op groene eiwitten.

Zo ontwikkelt Overijssel zich als etalage voor duurzame Agro & Food concepten.

Acties

  1. Wij ondersteunen zes innovatielabs
  2. Wij verstrekken 50 kennisvouchers ter ondersteuning van de innovatielabs
  3. Wij steunen vijf businesscases uit de innovatielabs op basis van de proof of conceptregeling

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar.

 

In 2017 heeft u een budget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld: Uitvoeringsprogramma Agro en Food in Overijssel 2016-2019. Daarvan is € 6 miljoen voor prestatie 5.3.2 'Van idee naar markt introductie' en € 6 miljoen voor prestatie 3.4.4 'Verbetering ruimtelijke kwaliteit rond agrarische bedrijven'. Beide budgetten verantwoorden wij conform uw besluit onder deze prestatie.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

 

 

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsprogramma Agro en Food 2016-2019 [PS/2016/508 ] (bijbehorend besluit).