Context

In het koersdocument natuur voor elkaar, dat is ontwikkeld als bouwsteen voor de provinciale natuurvisie, is een aanpak uitgewerkt om te zorgen voor robuuste condities voor wilde planten en dieren. Samen met onze partners hebben we bepaald dat het uitvoeren van maatregelen om condities te verbeteren daarbij prioriteit heeft. Daarnaast heeft natuurinclusief bouwen prioriteit, uitgewerkt in prestatie 3.3.7 Stimuleren natuur inclusief denken en werken. In 2018 wordt de regeling Natuurbescherming verwacht waarin de minister invasieve exoten aanwijst. Exoten kunnen voor overlast en schade zorgen. De wet Natuurbescherming bepaalt dat wij er zorg voor dragen dat het aantal invasieve exoten zoveel mogelijk worden teruggebracht.

Acties

  1. Wij ontwikkelen maatregelen om de condities voor soorten te verbeteren.
  2. Stimuleren dat kennis over soorten wordt gedeeld en ontsloten, ten behoeve van optimaliseren van maatregelen.
  3. Stimuleren van activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, bijvoorbeeld via icoonsoorten.
  4. Stimuleren dat ruimtelijke ontwikkelingen en soortenbescherming pro-actief worden gecombineerd via bijvoorbeeld soortenmanagementplannen.
  5. Uitwerking zorgplicht invasieve exoten.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is initiatiefnemer en organisator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen: