Context

De provincie heeft een coordinerende taak voor IJsseldelta fase 2, het vervolg op IJsseldelta fase 1. Verder vindt door de provincie de realisatie plaats van de hoogwatervoorziening van het recreatieterrein Roggebot .

Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijden van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Realisatie en verantwoording van het Overijssels deel van de N307 vindt plaats onder prestatie 4.6.6 N307. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

De einddatum is Q2 2019, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Wij bereiden vanuit onze coördinerende rol mede namens de partners de projectbeslissing voor van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), verantwoorden halfjaarlijks aan het Ministerie van I&M over doelrealisatie, financiën en planning en stellen het gezamenlijk kader op voor Ruimtelijke kwaliteit en bewaken dit.
  2. We bereiden de realisatie van de hoogwatervoorziening ten behoeve van het recreatieterrein Roggebot voor.
  3. Voor N307 zie prestatie 4.6.6

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Overall coördinatie en management deelprojecten

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Geen. Voorkeursbeslissing is genomen in 2016, projectbeslissing in 2019.