Context

We ondersteunen kansrijke initiatieven die verbinding zoeken met de omgeving (fysiek en sociaal) door onder andere het Atelier Overijssel en het beleid voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, Kwaliteitsimpuls Agro en Food en Kwaliteitsimpuls Zonnevelden. We introduceren een gebiedsgerichte component in de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. We besteden in het bijzonder aandacht aan het toenemende aantal vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Dit hangt samen met onze inzet voor de doorontwikkeling van het beleid voor het landelijk gebied (zie prestatie 3.4.7 Milieu-innovatie in de landbouw en 3.5.2 Doorontwikkeling Natuurbeleid).

Acties

  1. Wij zetten ontwerpateliers door AtelierOverijssel in voor de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en andere verbeteracties ruimtelijke kwaliteit.
  2. Wij stimuleren de gebiedsgerichte inzet verbetering ruimtelijke kwaliteit door gemeenten en particulieren
  3. Wij faciliteren en ondersteunen de aanpak van Vrijkomende Agrarische Bebouwing
  4. Wij actualiseren het werkboek Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
  5. Wij doen en stimuleren studies, workshops, onderzoeken, visievorming en kennisbijeenkomsten. Hiermee ontwikkelen en verspreiden we samen met partners kennis.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Faciliteerder. Wij introduceren al in de ontwerpfase ruimtelijke kwaliteit in ruimtelijke plannen in het landelijk gebied. Uitvoering door initiatiefnemers en gemeenten.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.