Context

In 2012 hebben het Rijk en provincies afspraken gemaakt over de restauratie van rijksmonumenten en het ruimtelijk beleid voor het erfgoed. Op basis van deze afspraken zijn de rijksmiddelen voor grote restauraties gedecentraliseerd. Wij zetten deze middelen in en zorgen voor cofinanciering met eigen middelen en bijdragen van derden. Eigenaren van gemeentelijke monumenten en karakteristieke panden in beschermde stads- en dorpsgezichten in Overijssel worden met laagrentende leningen ondersteund door het revolverend Cultuurfonds voor Monumenten Overijssel, dat wij samen met het Prins Bernard Cultuurfonds en het Nationaal Restauratiefonds hebben opgericht. Ook de komende jaren verliest een deel van het cultureel erfgoed haar oorspronkelijke functie. Daarom stimuleren wij herbestemming als een belangrijke voorwaarde voor behoud.

Binnen het erfgoedbestel zijn wij verantwoordelijk voor een aantal specifieke taken. Monumentenwacht Overijssel ondersteunt monumenteneigenaren bij (preventief) onderhoud. Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel ondersteunt gemeenten bij het uitvoeren van hun taken op het gebied van monumenten en archeologie. Ook vanwege onze rol als Interbestuurlijk Toezichthouder voor gemeenten op het gebied van monumentenzorg en archeologie vinden wij deze ondersteuning belangrijk. In 1985 respectievelijk 2009 is de verantwoordelijkheid voor de ondersteuning van deze twee organisaties door het Rijk overgedragen aan de provincie. Tenslotte zorgt Stichting Scholing, Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel (RIBO) voor de opleiding van restauratievaklieden. Het is een onderdeel van het landelijk stelsel van restauratie opleidingsprojecten die mede door de provincies worden ondersteund.

Acties

  1. Wij voeren de regeling uit waarmee wij grote restauraties van rijksmonumenten mogelijk maken en stellen deze open voor aanvragen
  2. Wij maken samen met andere partijen behoud en herbestemming van cultureel erfgoed (inclusief beeldbepalende gebouwen en objecten) mogelijk
  3. Wij maken prestatie-afspraken met de Monumentenwacht en RIBO over de uit te voeren inspecties van monumenten en de begeleiding van restauratieleerlingen naar relevante opleidingsplekken
  4. Wij maken prestatie-afspraken met Het Oversticht over de vraaggerichte ondersteuning van gemeenten en monumenteneigenaren

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

http://www.overijssel.nl/thema's/cultuur/ & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020