Context

De planuitwerkingsfase wordt getrokken door meerdere partners van “Samen werkt beter”. Onze insteek daarbij is een toekomstbestendige invulling. Zelfrealisatie heeft daarbinnen onze voorkeur. Dat houdt in dat we het eigendom bij anderen laten en afspraken maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. In 2018 zetten wij de gesprekken daartoe met de grondeigenaren voort. Dit alles overeenkomstig de beschikbare wettelijke instrumenten en de door ons opgestelde interventieladder die ook ten grondslag ligt aan de door ons vastgestelde verwervingsplannen.

Dit programma bevindt zich in de overgang van programmering naar realisatiefase, in 2018 worden voor de betreffende gebieden met de Swb-partners nadere afspraken gemaakt en de projectorganisaties daarvoor ingericht.

Acties

  1. Wij ronden in 2018 voor de meeste Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen af, met uitzondering van de later gestarte gebiedsprocessen.
  2. Wij zorgen samen met de terreinbeherende organisaties en Overijssels Particulier Grondbezit voor de start van de feitelijke uitvoering van de maatregelen binnen de Natura 2000 gebieden (de zogenaamde interne maatregelen).
  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de afronding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) via de zogenoemde verbetervoorstellen. Deze verbetervoorstellen zijn op voorspraak van partners in het beleid verankerd in 2013 en hebben anders dan de dwingende PAS / Natura 2000 opgave een vrijwillig karakter. Voor de afronding van de verbetervoorstellen zijn diverse partners uit Samen werkt beter verantwoordelijk. De provincie faciliteert de ontwikkeling van de verbetervoorstellen.
  4. Wij voeren gesprekken met alle eigenaren in de gebieden waar de planuitwerking loopt met betrekking tot de zelfrealisatie of het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en de schadeloosstelling die daarbij hoort.
  5. Wij voeren een herijking uit van de financiële onderbouwing van haalbaarheid en betaalbaarheid van de resterende opgave, zoals afgesproken in PS/2014/62.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Per jaar blijft de totale omvang daarom in principe constant.  Voor de ontwikkelopgave EHS is vanuit het Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS in totaal € 470 miljoen meerjarig investeringsbudget beschikbaar gesteld.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit)

Project website:

Website ontwikkelopgave Natura 2000