Context

De investeringsbijdrage van de provincie heeft er toe bijgedragen dat het Rijk de N35 een hogere prioriteit gegeven heeft en de uitvoering als geheel in 2022 afrond. Door het oplossen van mobiliteit- en verkeersveiligheidsknelpunten wordt de doorstroming versterkt. Hierdoor een snellere verbinding tussen Twente en Zwolle.

Acties

  1. Afronden planstudie Knooppunt Raalte
  2. Grondoverdracht Vitens en provincie Overijssel naar Rijkswaterstaat
  3. Traject Nijverdal - Wierden - Tracébesluit minister Nijverdal - Wierden (2x2) - Verplaatsing waterwinputten uit wegtrace Monitoren bestuursovereenkomst traject Wijthmen - Nijvderdal

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij vervullen bij deze prestatie de rol van beïnvloeder, lobbyist en medefinancier.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel realisatie N35 combiplan Nijverdal [PS/2011/688 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Provinciale bijdrage aan de opwaardering van de N35 Zwolle-Twente, 25e wijziging van de Kerntakenbegroting 2013 [PS/2013/793 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsvoorstel N35 Nijverdal - Wierden (PS/2014/439 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website N35

Mijlpalen:

Openstelling traject Zwolle - Wijthmen inclusief  Zalnéfietsbrug Oldeneelallee-N35 Zwolle