Context

#in de basis - infrastructuur voor innovatie op orde:

Vanuit onze systeemverantwoordelijkheid stimuleren wij open innovatie door de inrichting van, en regievoering op het innovatie-ecosysteem. Bedrijven kunnen zo ondersteuning krijgen - van ideevorming tot marktintroductie. Het speelveld bestaat uit een samenhangend geheel van intermediairs waaronder de open innovatiecentra en de centers of expertise. De basis van het innovatie-ecosysteem bestaat uit de regionale ontwikkelmaatschappij Oost NL, Novel-T, een provincie dekkende loketfunctie en de regionale economische boards. Daarmee zijn we in staat de regionale economische samenwerking op verschillende niveaus

(regionaal, provinciaal en landsdelig) te stimuleren en te faciliteren. Deze infrastructuur wordt ook benut voor andere economische uitvoeringsprogramma’s en draagt bij aan onze ambitie om de meest ondernemersvriendelijke provincie van Nederland te

zijn. De basisinfrastructuur - ingericht vanuit de ondernemersbehoefte - zorgt voor continuïteit in economische stimulering, die met het wegvallen van Syntens en de reorganisatie van de Kamer van Koophandel, is teruggebracht.

Acties

  1. Wij bewaken of de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL de gemaakte afspraken realiseert: - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen. - uitgelokte publieke en private investeringen - gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen arbeidsplaatsen
  2. Wij bewaken of Novel-T de gemaakte afspraken realiseert: - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder. - aantal ondersteunde private of publieke-private samenwerkingen. - aantal georganiseerde evenementen en deelnemers - aantal startups - uitgelokte publieke en private investeringen - gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte (bij benadering).
  3. Wij bewaken of de regionale innovatieloketten de gemaakte afspraken realiseert: - aantal ondersteunde ondernemers; - aantal georganiseerde evenementen en deelnemers; - aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder - uitgelokte publieke en private investeringen.
  4. Wij maken deel uit van twee regionale economic boards en steunen drie regionale economic boards.
  5. Ten behoeve van de doorontwikkeling van de Innovatie basisinfrastructuur voeren wij een lerende evaluatie uit waarin aandacht wordt besteed aan effectiviteit, toegankelijkheid en ondernemersvriendelijkheid

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Oost N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website regionale innovatie

Mijlpalen:

Statenbrief Oost NL naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering.