Context

Nu de Deltabeslissingen 2015 door het Rijk zijn vastgesteld moeten deze gaan doorwerken in het provinciale ruimtelijke beleid [zie prestatie 1.4.2]. De komende jaren ligt onze ambitie op de volgende onderwerpen:

- Afronden traject Ruimte voor de Rivier.

- Implementatie Deltabeslissingen voor waterveiligheid.

- Doorwerking samenhang ruimtelijke inrichting en waterveiligheid.

- Nieuwe normering regionale keringen.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met waterschappen een nieuwe normering voor regionale keringen op provinciaal niveau.
  2. Wij doen uw staten een voorstel voor concrete actualisatie van de normering Regionale Keringen op locatie niveau.
  3. Wij adviseren over de dijkversterkingsprojecten uit het hoogwaterbeschermingsprogramma en keuren de projectplannen van de waterbeheerders goed. Wij stimuleren hierbij meekoppelkansen.
  4. Wij coördineren procedures van het hoogwaterbeschermingsprogramma.
  5. Wij voeren het project de IJsseluiterwaarden Olst conform bestuursovereenkomst 2012 uit. In 2018 voeren we de voorbereidende werkzaamheden uit voor het laatste project, de aanpassing van het kruispunt N337/De Meente op de dijk bij Olst.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Op basis van de Waterwet hebben we een kaderstellende rol, voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2007 [PS/2006/363 ] (bijbehorend besluit)

Perspectiefnota 2013 [PS/2012/275 ] (bijbehorend besluit)

Mijlpalen:

Wij doen uw staten een voorstel voor concrete actualisatie van de normering Regionale Keringen op locatie niveau.Wij informeren uw staten over de brede discussie nieuwe normering voor Regionale Keringen op provinciaal niveau.