Context

Met de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof zorgen wij voor een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en voor economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof kan naar voren komen dat op een gegeven moment aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn (een zogenaamd “reservepakket”). Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet.

Een toekomstbestendige balans tussen natuur en landbouw vraagt om de ontwikkeling van nieuwe concepten en benaderingen. Hierbij kan  gedacht worden aan natuurinclusieve landbouw en meer circulaire landbouw. Wij stimuleren innovatieprojecten voor de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere duurzaamheid verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.

Naar aanleiding van de tussenbalans van het coalitieakkoord voeren wij een verkenning uit gericht op de lange termijn strategie voor de verduurzaming van het landelijk gebied, inclusief de problematiek van de vrijkomende agrarische bebouwing (VAB’s). De verkenning en strategieontwikkeling geeft ons inzicht in kansen, knelpunten en handelingsperspectieven op basis waarvan eventuele vervolgstappen bepaald kunnen worden.

Acties

  1. Indien uit de monitoring blijkt dat dit nodig is, met het Rijk afspraken maken over de inzet van reservemaatregelen.
  2. Uitwerking en uitvoering doorbraakprojecten voor verduurzaming en financieel-economische versterking van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven.
  3. Uitvoering verkenning en strategieontwikkeling verduurzaming landelijk gebied.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.