Context

Samen met de stedelijke netwerken ontwikkelen we programma’s gericht op:

- Het actief benutten van de uitkomsten van het onderzoek De Kracht van Oost Nederland.

- Stimuleren en faciliteren van organische en flexibele ontwikkelingen, ingebed in een langere termijn perspectief op de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van de stedelijke netwerken [zie ook prestatie 1.3.2].

- Stimuleren van regionale samenwerking, gericht op complementariteit en connectiviteit binnen en tussen de stedelijke netwerken.

- Ook het bestaande investeringsprogramma Netwerksteden draagt bij aan de concurrentiekracht van de Overijsselse steden.

Acties

  1. Wij voeren de lopende afspraken uit ontwikkelagenda’s, werkprogramma’s en/of bestuursovereenkomsten van Netwerkstad Twente, Stedendriehoek-Deventer en Zwolle Kampen Netwerkstad-Spoorzone Zwolle uit.
  2. Wij voeren samen met partners de Overijsselse Agenda Stad uit en geven daarmee invulling aan de Europese Urban Agenda en de landelijke Agenda Stad.
  3. Wij stimuleren toekomstbestendigheid en vitaliteit in kleinere kernen onder andere via de subsidieregeling Leefbaarheid Kleine Kernen

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 bepalen wij onze rol en samenwerkingspartners in de stedelijke netwerken aan de hand van de maatschappelijke opgave. Wij maken aan de voorkant duidelijk vanuit welke rol wij handelen en wat onze inzet is.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.