Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en belangengroepen.

De raming van de beschikbare investeringskredieten voor de wegen binnen deze prestatie is terug te vinden in de bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’.

Acties

  1. Planvoorbereiding kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg.
  2. Planvoorbereiding aansluiting N733 met N732
  3. Planvoorbereiding Rondweg Weerselo.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel heeft een rol als wegbeheerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.