Inleiding

Een balans is een overzicht van bezittingen, schulden en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit twee gedeelten die met elkaar in evenwicht zijn: de activa en de passiva. De term "balans" doelt op het evenwicht tussen de activa en de passiva. Activa zijn kort gezegd de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen en vreemd vermo ...

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzicht

Toelichtingen:

  • De afname in de post immateriële vaste activa is gelegen in de reguliere afschrijvingen op de bij aanschaf van de obligatieportefeuille verworven agio.
  • De toename in de post materiële vaste activa wordt veroorzaakt door de verplichting in het vernieuwde BBV om investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut te activeren, waar wij tot 2016 de voorkeursvariant volgden waarbij deze investeringen rechtstreeks als last in de exploitatie waren opgenomen.
  • De toelichtingen op de financiële vaste activa zijn als volgt:
    • Leningen aan deelnemingen: De belangrijkste mutaties bestaan uit de geraamde verstrekkingen aan het Energiefonds Overijssel, de aflossingen op de achtergestelde lening aan Vitens en de aflossing op de bruglening door Enexis in 2019.
    • Overige langlopende leningen: De afnamen in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op de verstrekte leningen.
    • Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier én Overige uitzettingen beide met een rentetypische looptijd van één jaar of langer: De afname in deze post bestaat uit de geraamde aflossingen op obligaties binnen de obligatieportefeuille

Immateriële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Immateriële vaste activa:

10.870

-

-

3.759

-

-

7.111

- Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio

10.870

-

-

3.759

-

-

7.111

- Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief

Materiële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Investeringen met een economisch nut:

40.541

5.414

-

4.473

-

-

41.482

- Grond en terreinen

-

-

- Woonruimten

60

-

-

4

-

-

56

- Bedrijfsgebouwen

31.904

1.101

-

2.185

-

-

30.820

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

-

- Vervoermiddelen

-

- Machines, apparaten en installaties

6.959

3.624

-

2.062

-

-

8.521

- Overige materiële vaste activa

1.618

689

-

222

-

-

2.085

Boekwaarde 01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven:

- Grond en terreinen

- Woonruimten

- Bedrijfsgebouwen

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

- Vervoermiddelen

- Machines, apparaten en installaties

- Overige materiële vaste activa

Boekwaarde 01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut:

110.326

65.880

-

5.084

22.050

-

149.072

- Grond en terreinen

- Woonruimten

- Bedrijfsgebouwen

- Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

110.326

65.880

-

5.084

22.050

-

149.072

- Vervoermiddelen

- Machines, apparaten en installaties

- Overige materiële vaste activa

Financiële vaste activa - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Investeringen

Desinvesteringen

Afschrijvingen / Aflossingen

Afwaarderingen

Boekwaarde 31-12-2018

Financiële vaste activa:

1.174.470

63.021

-

95.653

-

1.141.838

- Kapitaalverstrekkingen aan:

100.663

19.350

-

-

-

120.013

> Deelnemingen

100.425

19.350

-

-

-

119.775

> Gemeenschappelijke regelingen

> Overige verbonden partijen

238

-

-

-

-

238

- Leningen aan:

327.510

43.060

-

1.638

-

368.932

> Openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

32.714

60

-

-

-

32.774

> Woningbouwcorporaties

> Deelnemingen

294.129

43.000

-

1.638

-

335.491

> Overige verbonden partijen

667

-

-

-

-

667

- Overige langlopende leningen

54.869

611

-

4.942

-

50.538

- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

-

-

-

-

-

-

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

73.100

-

-

30.000

-

43.100

- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer

618.328

-

-

59.073

-

559.255

- Bijdragen aan activa in eigendom van derden

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde
31-12-2018

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar:

512.721

27.614

90.260

450.075

- Vorderingen op openbare lichamen

39.844

39.844

- Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

-

- Overige verstrekte kasgeldleningen

-

-

- Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

-

-

- Rekening-courantverhouding van het Rijk

451.351

-

60.188

391.163

- Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen

-

-

- Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

1.315

1.940

2.499

756

- Overige vorderingen

2.808

2.808

- Overige uitzettingen

17.403

25.674

27.573

15.504

Eigen vermogen - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2018

Eigen vermogen / algemene reserves:

739.258

54.872

28.680

-

-

765.450

- Algemene risicoreserve

62.217

-

-

-

-

62.217

- Algemene reserve

96.280

24.108

3.310

-

-

117.078

- Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel

84.533

16.675

7.534

-

-

93.674

- Algemene reserve grondzaken

79.385

6.384

13.505

-

-

72.264

- Algemene reserve egalisatie plafond BCF

6.000

3.374

-

-

-

9.374

- Algemene financieringsreserve

410.843

4.331

4.331

-

-

410.843

Boekwaarde 01-01-2018

Toevoeging

Onttrekking

Bestemming resultaat vorig boekjaar

Vermindering ter dekking van afschrijvingen

Boekwaarde 31-12-2018

Eigen vermogen / bestemmingsreserves:

955.878

87.793

174.309

-

-

869.362

- Reserve Europese programma’s

20.373

4.300

7.319

-

-

17.354

- Reserve provinciale infrastructuur

1.604

110

1.480

-

-

234

- Reserve waterwegen

4.515

203

-

-

-

4.718

- Reserve energiebesparing

810

-

-

-

-

810

- Reserve herstructurering bedrijventerreinen

-

-

-

-

-

-

- Reserve bodemsanering

34.674

7.593

10.453

-

-

31.814

- Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel

323.997

7.534

74.334

-

-

257.197

- Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland

256.229

66.003

78.024

-

-

244.208

- Reserve risicoreservering RBT

-

-

-

-

-

-

- Reserve afrekening pMJP/ILG

8.749

-

555

-

-

8.194

- Reserve mobiliteitsprogramma's Verkeer en Vervoer

62.572

570

2.072

-

-

61.070

- Reserve dekking kapitaallasten activa

242.355

1.480

-

-

72

243.763

Voorzieningen - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Toevoeging

Vrijval

Bestedingen

Afboekingen

Boekwaarde 31-12-2018

Voorzieningen:

87.601

20.795

-

20.097

611

87.688

- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s:

79.157

2.125

-

2.516

611

78.155

Waarvan regulier

28.855

2.125

-

2.516

-

28.464

> Voorziening natuurbeleidsplan

1.530

1.565

-

1.656

-

1.439

> Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers

8.572

450

-

300

-

8.722

> Voorziening resultaten gebiedsexploitaties

14.947

110

-

-

-

15.057

> Voorziening reorganisatie

3.806

-

-

560

-

3.246

Waarvan gesaldeerd

50.302

-

-

-

611

49.691

> Voorziening lening Stichting WMC

500

-

-

-

-

500

> Voorziening participatie HMO

491

-

-

-

-

491

> Voorziening afwikkeling verkoop Essent | ESCROW

103

-

-

-

-

103

> Voorziening ontwikkeling aardwarmte Koekoekspolder

3.977

-

-

-

236

3.741

> Voorziening lening Empyro Hengelo

3.000

-

-

-

375

2.625

> Voorziening verplaatsing Stork Hengelo

13.200

-

-

-

-

13.200

> Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden

7.138

-

-

-

-

7.138

> Voorziening afwikkeling verkoop Attero | ESCROW

1.505

-

-

-

-

1.505

> Voorziening lening Sanderink Technology Centre

10.000

-

-

-

-

10.000

> Voorziening grondbezit

187

-

-

-

-

187

> Voorziening dubieuze debiteuren

5.025

-

-

-

-

5.025

> Voorziening revolving fund grondvoorraad

2

-

-

-

-

2

> Voorziening deelneming HFO

5.174

-

-

-

-

5.174

- Egalisatievoorzieningen:

7.551

17.655

-

16.277

-

8.929

> Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur

7.551

17.655

-

16.277

-

8.929

- Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden:

893

1.015

-

1.304

-

604

> Voorziening besteding grondwaterheffing

893

1.015

-

1.304

-

604

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer - Details

Saldo 01-01-2018

Vermeerderingen

Aflossingen

Saldo 31-12-2018

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer:

13

-

-

13

- Obligatieleningen

-

- Onderhandse leningen van:

-

-

-

-

> Binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen

-

> Binnenlandse banken en overige financiële instellingen

-

> Binnenlandse bedrijven

-

> Openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden

-

> Overige binnenlandse sectoren

-

> Buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren

-

- Door derden belegde gelden

- Waarborgsommen

13

-

-

13

Overlopende passiva - Details

Boekwaarde 01-01-2018

Ontvangen bedragen

Rente

Vrijgevallen bedragen of terugbetalingen

Boekwaarde 31-12-2018

Overlopende passiva:

225.536

-

577

12.775

213.338

- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

204.669

204.669

- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

13.456

-

577

12.775

1.258

- Overige vooruitontvangen bedragen die ten baste van volgende begrotingsjaren komen

7.411

7.411