Kengetallen en indicatoren begroting 2017

Kengetallen en indicatoren begroting 2018

Wijziging

Kerntaak 1

1.a Percentage inwoners in stedelijke netwerken dat (zeer) tevreden is over hun woonomgeving (%)

1.a Percentage inwoners in stedelijke netwerken dat (zeer) tevreden is over hun woonomgeving (%)

1.b Percentage inwoners in landelijk gebied dat (zeer) tevreden is over hun woonomgeving (%)

1.b Percentage inwoners in landelijk gebied dat (zeer) tevreden is over hun woonomgeving (%)

1.c Percentage leegstaande winkels in centrale winkelgebieden van gemeenten in Overijssel (%)

1.c Percentage leegstaande winkels in centrale winkelgebieden van gemeenten in Overijssel (%)

1.d Percentage inwoners dat tevreden is over de inrichting en waterkwaliteit van sloten, plassen, beken en rivieren in de eigen woonomgeving (%)

1.d Percentage inwoners dat tevreden is over de inrichting en waterkwaliteit van sloten, plassen, beken en rivieren in de eigen woonomgeving (%)

1.e Gemiddelde positie (1-50) van de vijf Overijsselse grote steden (Almelo, Hengelo, Enschede, Deventer en Zwolle) op de landelijke woonaantrekkelijkheidsindex (index)

VERVALLEN

Is kengetal 1.i

1.f Percentage inwoners dat zich geen zorgen maakt over wateroverlast in de eigen woonomgeving (%)

1.f Percentage inwoners dat zich geen zorgen maakt over wateroverlast in de eigen woonomgeving (%)

1.g Percentage inwoners dat zich geen zorgen maakt over hittestress en droogte in de eigen woonomgeving als gevolg van klimaatverandering (%)

1.g Percentage inwoners dat zich geen zorgen maakt over hittestress en droogte in de eigen woonomgeving als gevolg van klimaatverandering (%)

1.h Lengte primaire keringen dat voldoet aan de geldende normen (%)

1.h Lengte primaire keringen dat voldoet aan de geldende normen (%)

1.i Aantal vitale centrumgebieden in Overijssel in de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden (aantal)

Nieuw, vervangt kengetal 1.e

1.j Wettelijk BBV: Percentage waterlichamen (aantal) in Overijssel met een goede ecologische kwaliteit (%)

Nieuw, BBV

1.1.a Aantal gemeenten in Overijssel met een positief beeld (groen) op het onderdeel Wet ruimtelijke ordening (Wro) in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) (aantal)

1.1.a Aantal gemeenten in Overijssel met een positief beeld (groen) op het onderdeel Wet ruimtelijke ordening (Wro) in het kader van Interbestuurlijk Toezicht (IBT) (aantal)

1.1.b Verhouding plancapaciteit gemeenten en vraag naar woningen in Overijssel in de komende 10 jaar (verhoudingsgetal)

1.1.b Verhouding plancapaciteit gemeenten en vraag naar woningen in Overijssel in de komende 10 jaar (verhoudingsgetal)

1.2.a Aandeel ruimtelijke plannen van gemeenten waarin de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is toegepast binnen alle ruimtelijke plannen van gemeenten in het landelijk gebied (%)

1.2.a Aandeel ruimtelijke plannen van gemeenten waarin de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is toegepast binnen alle ruimtelijke plannen van gemeenten in het landelijk gebied (%)

1.2.b Aantal gemeenten met een vastgesteld kwaliteitskader voor toepassing van de kwaliteitsimpuls groene omgeving (aantal, cumulatief)

1.2.b Aantal gemeenten met een vastgesteld kwaliteitskader voor toepassing van de kwaliteitsimpuls groene omgeving (aantal, cumulatief)

1.4.a Lengte regionale keringen dat voldoet aan de geldende normen (%)

1.4.a Lengte regionale keringen dat voldoet aan de geldende normen (%)

1.4.b Oppervlakte Overijssel dat voldoet aan normering wateroverlast (%)

1.4.b Oppervlakte Overijssel dat voldoet aan normering wateroverlast (%)

1.5.a Voortgang maatregelen oppervlaktewaterlichamen voor Kaderrichtlijn Water (KRW) in de planperiode 2016-2021 (% uitgevoerd)

1.5.a Voortgang maatregelen oppervlaktewaterlichamen voor Kaderrichtlijn Water (KRW) in de planperiode 2016-2021 (% uitgevoerd)

1.5.b Voortgang maatregelen grondwaterlichamen (waaronder gebiedsdossiers) voor Kaderrichtlijn Water (KRW) in de planperiode 2016 - 2021 (% uitgevoerd)

1.5.b Voortgang maatregelen grondwaterlichamen (waaronder gebiedsdossiers) voor Kaderrichtlijn Water (KRW) in de planperiode 2016 - 2021 (% uitgevoerd)

Wijzing. Streefwaarden geactualiseerd.

1.5.c Percentage controles waarbij geen sprake is van zware overtreding van water wet- en regelgeving (%)

1.5.c Percentage controles waarbij geen sprake is van zware overtreding van water wet- en regelgeving (%)

1.5.d Percentage controles waarbij geen sprake is van overtreding van water wet- en regelgeving (%)

1.5.d Percentage controles waarbij geen sprake is van overtreding van water wet- en regelgeving (%)

Kerntaak 2

2.a Aandeel hernieuwbare energie (% van energieverbruik)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.d (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.b Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit biomassa (PJ)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.h (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.c Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit de ondergrond (PJ)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.i (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.d Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit de wind en water (PJ)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.j (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.e Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie uit de zon (PJ)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.k (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.f Totaal energiegebruik (PJ)

2.f Totaal energiegebruik (PJ)

2.g Energiegebruik van huishoudens (PJ)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.g (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.h Energieverbruik van bedrijven (PJ)

VERVALLEN

Is indicator 2.1.g (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.i Tevredenheid van inwoners over de totale milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer)

2.i Tevredenheid van inwoners over de totale milieusituatie in de woonomgeving (rapportcijfer)

2.j Het aantal personen dat wordt blootgesteld aan onvoldoende milieugezondheidskwaliteit als gevolg van weg- en railverkeer (aantal)

VERVALLEN

Cijfers zijn niet beschikbaar.

2.k Wettelijk BBV: Totale emissie van broeikasgassen (CO2-equivalenten) in absolute aantallen (ton)

Nieuw, BBV

2.l Wettelijk BBV: Totale productie van hernieuwbare energie (PJ)

Nieuw, BBV

2.1.a Aantal woningen dat is verduurzaamd met provinciale ondersteuning (aantal, cumulatief)

VERVALLEN

Vervangen door indicator 2.1.e (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.1.b Hoeveelheid opgewekte hernieuwbare energie en energiebesparing door projecten die de provincie financieel ondersteunt (TJ)

VERVALLEN

Vervallen naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie

2.1.c Hoeveelheid vermogen van windturbines (MW en TJ)

VERVALLEN

Vervangen door indicator 2.1.j (naar aanleiding van Statenvoorstel Nieuwe Energie)

2.1.d Het aandeel hernieuwbare energie (%)

Nieuw, vervangt kengetal 2.a

2.1.e Het aantal woningen met minimaal label B (aantal, cumulatief)

Nieuw, vervangt indicator 2.1.a

2.1.g Het energieverbruik bij huishoudens en bedrijven (PJ).

2.1.g Het energieverbruik bij huishoudens en bedrijven (PJ)

Nieuw, vervangt kengetal 2.g en 2.h

2.1.h Hoeveelheid opgewekte energie uit biomassa (TJ)

Nieuw, vervangt kengetal 2.b

2.1.i Hoeveelheid opgewekte energie uit aardwarmte (TJ)

Nieuw, vervangt kengetal 2.c

2.1.j Hoeveelheid opgewekte energie uit wind (MW en TJ)

Nieuw, vervangt kengetal 2.d en indicator 2.1.c

2.1.k Hoeveelheid opgewekte energie uit zon (TJ)

Nieuw, vervangt kengetal 2.e

2.2.a Percentage controles waarbij geen sprake is van zware overtreding van milieu wet- en regelgeving (%)

2.2.a Percentage controles waarbij geen sprake is van zware overtreding van milieu wet- en regelgeving (%)

2.2.b Percentage controles waarbij geen sprake is van overtreding van milieu wet- en regelgeving (%)

2.2.b Percentage controles waarbij geen sprake is van overtreding van milieu wet- en regelgeving (%)

2.3.a Het aandeel van de spoedeisende werkvoorraad voor bodemsanering dat is aangepakt (%)

2.3.a Het aandeel van de spoedeisende werkvoorraad voor bodemsanering dat is aangepakt (%)

2.3.b Het aantal asbestlocaties dat is gesaneerd (aantal, cumulatief)

2.3.b Het aantal asbestlocaties dat is gesaneerd (aantal, cumulatief)

2.4.a Aantal kilometer wegvak met stil asfalt (km, cumulatief)

2.4.a Aantal kilometer wegvak met stil asfalt (km, cumulatief)

2.4.b Aantal vierkante meter gesaneerde bedrijfsdaken met asbest (m2, cumulatief)

2.4.b Aantal vierkante meter gesaneerde bedrijfsdaken met asbest (m2, cumulatief)

Kerntaak 3

3.a Tevredenheid van inwoners over de leefomgeving in het landelijk gebied (rapportcijfer)

3.a Tevredenheid van inwoners over de leefomgeving in het landelijk gebied (rapportcijfer)

3.b Tevredenheid van inwoners over het landschap (rapportcijfer)

3.b Tevredenheid van inwoners over het landschap (rapportcijfer)

3.c Staat van instandhouding Vogel- en Habitat Richtlijn soorten en habitats / natuurkwaliteit binnen het Natuurnetwerk Nederland (index 2001=100)

3.c Staat van instandhouding Vogel- en Habitat Richtlijn soorten en habitats / natuurkwaliteit binnen het Natuurnetwerk Nederland (index 2001=100)

3.d Staat van instandhouding Vogel- en Habitat Richtlijn soorten en habitats / natuurkwaliteit buiten het Natuurnetwerk Nederland (index 2001=100)

3.d Staat van instandhouding Vogel- en Habitat Richtlijn soorten en habitats / natuurkwaliteit buiten het Natuurnetwerk Nederland (index 2001=100)

3.e Wettelijk BBV: Oppervlakte ontwikkelde nieuwe natuur in Overijssel binnen Natuurnetwerk Nederland (verwerving) (ha)

Nieuw, BBV

3.f Wettelijk BBV: Oppervlakte ontwikkelde nieuwe natuur in Overijssel binnen Natuurnetwerk Nederland (inrichting) (ha)

Nieuw, BBV

3.g Wettelijk BBV: Oppervlakte beheerde natuur in Overijssel binnen en buiten Natuurnetwerk Nederland (ha)

Nieuw, BBV

3.1.a Percentage controles waarbij geen sprake is van zware overtreding van natuur wet- en regelgeving (%)

3.1.a Percentage controles waarbij geen sprake is van zware overtreding van natuur wet- en regelgeving (%)

3.1.b Percentage controles waarbij geen sprake is van overtreding van natuur wet- en regelgeving (%)

3.1.b Percentage controles waarbij geen sprake is van overtreding van natuur wet- en regelgeving (%)

3.1.c Areaal natuurbeheer binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland in het kader van Subsidie Natuur en Landschap (ha)

3.1.c Areaal natuurbeheer binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland in het kader van Subsidie Natuur en Landschap (ha)

3.1.d Areaal agrarisch natuurbeheer in het kader van Subsidiestelsel Natuur en Landschap (ha)

3.1.d Areaal agrarisch natuurbeheer in het kader van Subsidiestelsel Natuur en Landschap (ha)

3.2.a Aantal vastgestelde Natura 2000-beheerplannen

3.2.a Aantal vastgestelde Natura 2000-beheerplannen

3.2.b Aantal aangepaste Natura 2000-beheerplannen

3.2.b Aantal aangepaste Natura 2000-beheerplannen

3.3.a Aantal maatschappelijke initiatieven voor verbetering van de relatie tussen economie & natuur en het vergroten van de betekenis van natuur voor mensen (aantal)

3.3.a Aantal maatschappelijke initiatieven voor verbetering van de relatie tussen economie & natuur en het vergroten van de betekenis van natuur voor mensen (aantal)

3.4.a Aantal wettelijke verkavelingsprojecten afgerond (aantal, cumulatief)

3.4.a Aantal wettelijke verkavelingsprojecten afgerond (aantal, cumulatief)

3.4.b Het ondersteunen van agro en food innovatielabs

3.4.b Aantal ondersteunde agro en food innovatielabs (aantal, cumulatief)

3.4.c Het verkennen van nieuwe agro en food innovatielabs

3.4.c Aantal verkende nieuwe agro en food innovatielabs (aantal)

Kerntaak 4

4.a Ontwikkeling totale personenmobiliteit van alle vervoerswijzen in Overijssel (miljard voertuigkilometers)

4.a Ontwikkeling totale personenmobiliteit van alle vervoerswijzen in Overijssel (miljard voertuigkilometers)

4.b Ontwikkeling van de verkeersprestatie op provinciale wegen in Overijssel (miljard voertuigkilometers)

4.b Ontwikkeling van de verkeersprestatie op provinciale wegen in Overijssel (miljard voertuigkilometers)

4.c Prognose I/C-verhouding avondspits in 2030 op basis van verkeersmodel NRM Oost

Opnieuw ingesteld. Was eerder vervallen, omdat kaart niet kon worden gepresenteerd.

4.2.a Aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen (%)

4.2.a Aandeel openbaar vervoer in totaal aantal verplaatsingen (%)

4.2.b Klanttevredenheid over bus en trein in West-Overijssel (rapportcijfer)

4.2.b Wettelijk BBV: Klanttevredenheid over bus en trein in Overijssel (rapportcijfer)

Naamswijziging (BBV), nu geheel Overijssel.

4.3.a Aandeel fietsgebruik in verplaatsingen tot 7,5 km (%)

4.3.a Aandeel fietsgebruik in verplaatsingen tot 7,5 km (%)

Wijziging. Streefwaarden geactualiseerd.

4.3.b Aandeel fietsgebruik in verplaatsingen tot 15 km (%)

4.3.b Aandeel fietsgebruik in verplaatsingen tot 15 km (%)

Wijziging. Streefwaarden geactualiseerd.

4.3.c Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 7,5 km (miljard km)

4.3.c Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 7,5 km (miljard km)

Wijziging. Streefwaarden geactualiseerd.

4.3.d Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 15 km (miljard km)

4.3.d Aantal fietskilometers in verplaatsingen tot 15 km (miljard km)

Wijziging. Streefwaarden geactualiseerd.

4.4.a Vervoerd gewicht over vaarwegen in Overijssel (1.000 ton)

4.4.a Vervoerd gewicht over vaarwegen in Overijssel (1.000 ton)

4.4.b Vervoerd gewicht over spoor in Overijssel (1.000 ton)

4.4.b Vervoerd gewicht over spoor in Overijssel (1.000 ton)

4.4.c Vervoerd gewicht over wegen in Overijssel (1.000 ton)

4.4.c Vervoerd gewicht over wegen in Overijssel (1.000 ton)

4.5.a Dodelijke verkeersslachtoffers in Overijssel (aantal)

4.5.a Dodelijke verkeersslachtoffers in Overijssel (aantal)

4.5.b Dodelijke verkeersslachtoffers gemotoriseerd verkeer (aantal)

4.5.b Dodelijke verkeersslachtoffers gemotoriseerd verkeer (aantal)

4.5.c Dodelijke verkeersslachtoffers niet gemotoriseerd verkeer (aantal)

4.5.c Dodelijke verkeersslachtoffers niet gemotoriseerd verkeer (aantal)

4.5.d Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal)

4.5.d Dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen (aantal)

4.7.a Wegen: percentage verhardingen dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit (%)

4.7.a Wegen: percentage verhardingen dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit (%)

4.7.b Kunstwerken: percentage kunstwerken (vast en beweegbaar) dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit (%)

4.7.b Kunstwerken: percentage kunstwerken (vast en beweegbaar) dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit (%)

4.7.c Vaarwegen: percentage oeverconstructies dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit (%)

4.7.c Vaarwegen: percentage oeverconstructies dat minimaal voldoet aan de basiskwaliteit (%)

Kerntaak 5

5.a Percentage verschil economische groei Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.a Percentage verschil economische groei Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.b Percentage werkgelegenheidsontwikkeling in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.b Percentage werkgelegenheidsontwikkeling in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.c Percentage werkloosheid in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.c Percentage werkloosheid in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.d Percentage groei export per jaar Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.d Percentage groei export per jaar Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.e Percentage marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt (%)

5.e Percentage marktaandeel van Overijssel op de binnenlandse vakantiemarkt (%)

5.f Wettelijk BBV: Percentage toename Bruto Regionaal Product (BRP) ten opzichte van het voorgaande jaar (%)

Nieuw, BBV

5.g Wettelijk BBV: Percentage bruto arbeidsparticipatie ten opzichte van de totale beroepsbevolking (%)

Nieuw, BBV

5.2.a Percentage netto arbeidsparticipatie beroepsbevolking Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.2.a Percentage netto arbeidsparticipatie beroepsbevolking Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.2.b Percentage instroom in bètatechnische opleidingen in MBO, HBO en WO in Overijssel (%)

5.2.b Percentage instroom in bètatechnische opleidingen in MBO, HBO en WO in Overijssel (%)

Wijziging in eerder realisatiecijfers (aanpassing landelijke definities)

5.3.a Aantal ontwikkelde business cases met gecommitteerde investeerder (aantal)

5.3.a Aantal ontwikkelde business cases met gecommitteerde investeerder (aantal)

5.3.b Percentage innovatiegerichte samenwerking tussen MKB-bedrijven onderling en tussen het MKB en kennisinstellingen (%)

VERVALLEN

Cijfers zijn niet beschikbaar.

5.3.c Aantal provinciale launching customer projecten (aantal)

5.3.c Aantal provinciale launching customer projecten (aantal, cumulatief)

Wijziging. Nu cumulatieve waarden. Daarnaast streefwaarden geformuleerd.

5.3.d Aantal uitgelokte investeringen via de verschillende fondsen (aantal)

5.3.d Totaal (uitgelokte) investeringen via de verschillende fondsen (euro)

5.4.a Aantal nieuwe bedrijven dat voortvloeit uit startersinterventies (aantal)

VERVALLEN

Cijfers zijn niet beschikbaar.

5.4.b Percentage handelaren in Overijssel (%)

5.4.b Percentage handelaren in Overijssel (%)

Wijziging in eerder realisatiecijfers (aanpassing landelijke definities)

5.5.a Percentage verschil ontwikkeling aantal toeristische overnachtingen in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.5.a Percentage verschil ontwikkeling aantal toeristische overnachtingen in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.5.b Percentage verschil ontwikkeling bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.5.b Percentage verschil ontwikkeling bestedingen tijdens toeristische vakanties in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.5.c Percentage verschil ontwikkeling aantal buitenlandse gasten in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

5.5.c Percentage verschil ontwikkeling aantal buitenlandse gasten in Overijssel ten opzichte van Nederland (%)

Kerntaak 6

6.a Waardering door inwoners van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer)

6.a Waardering door inwoners van de culturele identiteit van Overijssel (rapportcijfer)

6.b Percentage inwoners dat het aanbod van de culturele voorzieningen in hun regio voldoende vindt (%)

6.b Percentage inwoners dat het aanbod van de culturele voorzieningen in hun regio voldoende vindt (%)

6.c Percentage inwoners dat deelneemt aan uitingen van volkscultuur (%)

6.c Percentage inwoners dat deelneemt aan uitingen van volkscultuur (%)

6.d Percentage inwoners dat actief bezig is met kunst of cultuur (%)

6.d Percentage inwoners dat actief bezig is met kunst of cultuur (%)

6.e Percentage inwoners dat gebruik maakt van culturele voorzieningen (%)

6.e Percentage inwoners dat gebruik maakt van culturele voorzieningen (%)

6.f Percentage inwoners dat vindt dat de bibliotheken met hun tijd meegaan (%)

6.f Percentage inwoners dat vindt dat de bibliotheken met hun tijd meegaan (%)

6.1.a Wettelijk BBV: Rijksmonumenten (excl. functie woonhuis) dat in slechte en matige staat verkeert (% en m3)

Nieuw, BBV

6.3.a Percentage scholen dat is bereikt met (het programma) Cultuureducatie met Kwaliteit (%)

6.3.a Percentage scholen dat is bereikt met (het programma) Cultuureducatie met Kwaliteit (%)

Wijziging. Streefwaarden toegevoegd.

6.4.a Percentage bibliotheken dat deelneemt aan het netwerk (%)

6.4.a Percentage bibliotheken dat deelneemt aan het netwerk (%)

Wijziging. Streefwaarden toegevoegd.

6.4.b Tevredenheid bibliotheken over de ondersteuning van het netwerk door de provinciale ondersteuningsinstelling Rijnbrink (rapportcijfer)

6.4.b Tevredenheid bibliotheken over de ondersteuning van het netwerk door de provinciale ondersteuningsinstelling Rijnbrink (rapportcijfer)

Wijziging. Streefwaarden toegevoegd.

Kerntaak 7

7.a Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in het openbaar bestuur (gemeenten, provincie, waterschappen) in de provincie Overijssel (%)

7.a Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in het openbaar bestuur (gemeenten, provincie, waterschappen) in de provincie Overijssel (%)

7.b Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de provincie Overijssel (%)

7.b Percentage inwoners dat vertrouwen heeft in de provincie Overijssel (%)

7.c Percentage jongeren dat vertrouwen heeft in de provincie Overijssel (%)

7.c Percentage jongeren dat vertrouwen heeft in de provincie Overijssel (%)

7.d Percentage gemeenten in Overijssel met een positief overall beeld IBT (groen) (%)

7.d Percentage gemeenten in Overijssel met een positief overall beeld IBT (groen) (%)

7.e Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de provincie Overijssel (%)

7.e Percentage inwoners dat zich betrokken voelt bij de provincie Overijssel (%)

7.f Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten (%)

7.f Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende mogelijkheden zijn voor burgerparticipatie vanuit Rijk, Provincies en Gemeenten (%)

7.g Percentage ondernemers dat vertrouwen heeft in het openbaar bestuur (gemeenten, provincie, waterschappen)

7.g Percentage ondernemers dat vertrouwen heeft in het openbaar bestuur (gemeenten, provincie, waterschappen)

7.h Wettelijk BBV: Gemeenten onder preventief financieel toezicht (aantal)

Nieuw, BBV

7.i Wettelijk BBV: Opkomst bij Tweede Kamerverkiezingen (%)

Nieuw, BBV

7.j Wettelijk BBV: Opkomst bij Provinciale Statenverkiezingen (%)

Nieuw, BBV

7.k Wettelijk BBV: Opkomst bij Gemeenteraadsverkiezingen (%)

Nieuw, BBV

7.1.a Percentage bestuurders dat tevreden is over de huidige invulling van IBT door provincie Overijssel (%)

7.1.a Percentage bestuurders dat tevreden is over de huidige invulling van IBT door provincie Overijssel (%)

7.1.b Percentage bestuurders dat aangeeft dat provinciaal toezicht tot aanpassingen in beleid/aanpak heeft geleid (%)

7.1.b Percentage bestuurders dat aangeeft dat provinciaal toezicht tot aanpassingen in beleid/aanpak heeft geleid (%)

7.2.a Percentage bestuurders in Overijssel dat tevreden is over het Trendbureau Overijssel (%)

7.2.a Percentage bestuurders in Overijssel dat tevreden is over het Trendbureau Overijssel (%)

7.2.b Percentage projectbetrokkenen dat vertrouwen heeft dat de inzet binnen de Experimenten Bestuursstijl het acteren van overheidsvertegenwoordigers én samenleving, in de veranderende verhouding overheid-samenleving, verbetert (%)

7.2.b Percentage projectbetrokkenen dat vertrouwen heeft dat de inzet binnen de Experimenten Bestuursstijl het acteren van overheidsvertegenwoordigers én samenleving, in de veranderende verhouding overheid-samenleving, verbetert (%)

7.2.c Percentage deelnemers dat door de bijeenkomst(en) Overijssel Doet Mee! meer begrip voor het functioneren van het openbaar bestuur heeft gekregen (%)

7.2.c Percentage deelnemers dat door de bijeenkomst(en) Overijssel Doet Mee! meer begrip voor het functioneren van het openbaar bestuur heeft gekregen (%)

7.2.d Percentage deelnemers aan provinciale bijeenkomsten dat aangeeft door de bijeenkomst meer kennis en inzicht in de veranderende rollen overheid-samenleving te hebben gekregen (%)

Eerder onterecht vervallen. Nu weer toegevoegd.

7.3.a Percentage waarin (daarvoor relevante) Statenvoorstellen cijfermatige onderbouwingen, onderzoeksresultaten, kaarten of trendanalyses bevatten (%)

7.3.a Percentage waarin (daarvoor relevante) Statenvoorstellen cijfermatige onderbouwingen, onderzoeksresultaten, kaarten of trendanalyses bevatten (%)

7.3.b Effectiviteit methode Overijssel

7.3.b Effectiviteit methode Overijssel

7.3.c Percentage bestuurders in Overijssel dat tevreden is over de samenwerking met provincie Overijssel (%)

7.3.c Percentage bestuurders in Overijssel dat tevreden is over de samenwerking met provincie Overijssel (%)

7.3.d Percentage bestuurders in Overijssel dat tevreden is met de kwaliteit van het bestuur van de provincie Overijssel (%)

7.3.d Percentage bestuurders in Overijssel dat tevreden is met de kwaliteit van het bestuur van de provincie Overijssel (%)

Kerntaak 8

8.a Aantal arbeidsplaatsen in plangebied Luchthaven Twente (aantal)

8.a Aantal arbeidsplaatsen in plangebied Luchthaven Twente (aantal)

8.b Oppervlakte uitgegeven bedrijfsgrond in plangebied Luchthaven Twente (ha, cumulatief)

8.b Oppervlakte uitgegeven bedrijfsgrond in plangebied Luchthaven Twente (ha, cumulatief)

8.c Aantal geregistreerde vliegbewegingen in plangebied Luchthaven Twente (aantal)

8.c Aantal geregistreerde vliegbewegingen in plangebied Luchthaven Twente (aantal)

8.d Aantal geregistreerde klachten gerelateerd aan activiteiten in plangebied Luchthaven Twente (aantal)

8.d Aantal geregistreerde klachten en ingediende handhavingsverzoeken gerelateerd aan activiteiten in plangebied Luchthaven Twente (aantal)

8.1.a Voortgang (interne) maatregelen binnen bestaande natuur (%, cumulatief)

8.1.a Voortgang (interne) maatregelen binnen bestaande natuur (%, cumulatief)

8.1.b Voortgang (externe) maatregelen buiten bestaande natuur (%, cumulatief)

8.1.b Voortgang (externe) maatregelen buiten bestaande natuur (%, cumulatief)

8.1.c Voortgang afronding 500 ha Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (ha, cumulatief)

8.1.c Voortgang afronding 500 ha Verbetervoorstellen Ecologische Hoofdstructuur (EHS) (ha, cumulatief)

Wijziging. Naam aangepast.

Kerntaak 9

9.a Percentage inwoners dat van mening is actief te participeren in de samenleving (anders dan arbeidsparticipatie) (%)

9.a Percentage inwoners dat van mening is actief te participeren in de samenleving (anders dan arbeidsparticipatie) (%)

9.1.a Waardering voor de ondersteuning van de Overijsselse kennisinfrastructuur Sociale Kwaliteit door Arcon, Sportservice, Stimuland en OvKK (rapportcijfer)

9.1.a Waardering voor de ondersteuning van de Overijsselse kennisinfrastructuur Sociale Kwaliteit door Arcon, Sportservice, Stimuland en OvKK (rapportcijfer)

Wijziging. Streefwaarden toegevoegd.

Kerntaak 10

10.a Omvang formatie provincie Overijssel (fte)

10.a Omvang formatie provincie Overijssel (fte)

10.b Bezettingsgraad formatie provincie Overijssel (%)

10.b Bezettingsgraad formatie provincie Overijssel (%)

10.c Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel < 35 jaar (%)

10.c Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel < 35 jaar (%)

10.d Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel >55 jaar (%)

10.d Percentage medewerkers in vaste dienst provincie Overijssel >55 jaar (%)

10.e Percentage medewerkers in dienst getreden bij provincie Overijssel (instroom) (%)

10.e Percentage medewerkers in dienst getreden bij provincie Overijssel (instroom) (%)

10.f Aantal vaste medewerkers per jaar dat van functie en/of afdeling veranderd is (interne mobiliteit) (aantal)

10.f Aantal vaste medewerkers per jaar dat van functie en/of afdeling veranderd is (interne mobiliteit) (aantal)

10.g Percentage medewerkers in vaste dienst dat is vertrokken bij de provincie Overijssel (%)

10.g Percentage medewerkers in vaste dienst dat is vertrokken bij de provincie Overijssel (uitstroom) (%)

10.1.a Tijdige betaling van facturen (gemiddeld aantal dagen)

10.1.a Tijdige betaling van facturen (gemiddeld aantal dagen)

10.3.a Percentage (geheel of gedeeltelijk) gegronde beroepen bij de bestuursrechter tegen provinciale besluiten (%)

10.3.a Percentage (geheel of gedeeltelijk) gegronde beroepen bij de bestuursrechter tegen provinciale besluiten (%)

10.4.a Aantal medewerkers met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' in dienst (aantal)

10.4.a Aantal medewerkers met een 'afstand tot de arbeidsmarkt' in dienst (aantal)