Context

De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariërs, jachthouders, terreinbeherende organisaties en een maatschappelijke organisatie) geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en flora en fauna. Dit is beschreven in het Faunabeheerplan. De leden van de Wildbeheereenheden voeren dit uit. Het huidige Faunabeheerplan loopt tot september 2019. In 2018 stelt de Faunabeheereenheid een nieuw plan op. Wij verlenen subsidie aan de FBE op basis van een ingediend werkplan voor de te verrichten werkzaamheden. Daarnaast geven wij BIJ12 (de uitvoeringsorganisatie voor de samenwerkende provincies) kaders voor het vergoeden van schade en sturen we als gezamenlijke provincies onderzoek naar middelen voor schadepreventie en bestrijding aan.

Acties

  1. Wij ronden de evaluatie van het provinciale faunabeleid (bijvoorbeeld verordening en beleidsregels) af.
  2. Wij leveren desgevraagd input aan de faunabeheereenheid voor de evaluatie van het faunabeheerplan die zij uitvoeren.
  3. Wij verlenen subsidie aan de Faunabeheereenheid.
  4. Wij onderzoeken welke acties nodig zijn om robuuste populaties zoveel mogelijk in balans te brengen met menselijk gebruik om daarmee overlast te voorkomen. Voorbeelden hiervan zijn dat wij de waterschappen ondersteunen bij het opstellen van een protocol voor de bever en interprovinciaal werken aan een protocol voor de wolf.
  5. Wij vergoeden faunaschade (onder voorwaarden). Dit wordt uitgevoerd door BIJ12.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Initiatiefnemer, ontwikkelaar, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorende besluit)