Context

Door (continue) verbetering van de interne organisatie kunnen we onze maatschappelijke opgaven nog beter uitvoeren.

Acties

  1. Wij verrichten minimaal één onderzoek op basis van artikel 217a Provinciewet
  2. Wij begeleiden en adviseren bij onderzoeken van de Rekenkamer Oost-Nederland
  3. Wij plannen, coördineren, voeren uit en reviewen de verbijzonderde interne controles. De accountant steunt op onze werkzaamheden bij haar interim controle.
  4. Wij leggen het normenkader rechtmatigheid bij de Monitor 2018-I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. In dit kader zijn opgenomen de goedkeurings- en rapporteringstoleranties voor de accountantscontrole Wij leggen het normenkader rechtmatigheid, met daarin opgenomen de goedkeurings- en rapporterings toleranties voor de accountantscontrole, bij de monitor Overijssel I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Wij leggen het normenkader rechtmatigheid, met daarin opgenomen de goedkeurings- en rapporterings toleranties voor de accountantscontrole, bij de monitor Overijssel I ter vaststelling voor aan Provinciale Staten
  5. Wij implementeren het nieuwe risicomanagement beleid en het bijbehorende uitvoeringsbeleid in de organisatie

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.