Context

Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leidt dan tot een veilig en gezond leefmilieu. Tegelijkertijd bieden wij ruimte voor economische ontwikkeling.

Samen met gemeenten hebben wij een gecoördineerde vergunning verleend voor het plaatsen van geluidssschermen langs de spoorlijn Deventer - Oldenzaal. De financieële afronding van het NaNov-traject zal in 2018 plaatsvinden.

Acties

  1. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de wettelijk vastgestelde basistaken.
  2. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. Bij risicovolle bedrijven laten we de vergunningen jaarlijks beoordelen op actualiteit. Bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.
  3. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving, vergunningen, ontheffingen en meldingen en treden op tegen illegaliteiten conform het jaarprogramma.
  4. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingsstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).
  5. Wij ronden het project plaatsen geluidsschermen langs het spoor in het kader van het ‘Niet aanleggen van de Noordoostelijke Verbinding 2000’ (Nanov) financieel af

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.