Context

Met onze inzet op de lijn 'kiezen, leren en werken in de techniek' dragen wij bij aan het oplossen van tekorten aan technisch personeel. Het primaat voor kiezen in de techniek ligt bij de regio's, maar wij gaan de voortgang daarop in het primair en voortgezet onderwijs en de instroom in technische opleidingen steviger monitoren. Wij brengen partijen bij elkaar voor een effectieve aanpak, om resultaten uit te wisselen en wij financieren mee. Wij voeren actief regie op de aansluiting van het onderwijs op de vraag van bedrijven en het belang voor de maatschappij.

Acties

  1. Wij maken prestatieafspraken met de regionale Techniekpacten gericht op Kiezen, leren en werken in de Techniek met als doel 40% instroom in technische studies in het mbo, hbo en wo in Overijssel in 2020. Afhankelijk van nieuw Rijksbeleid zullen wij het Nationaal Akkoord 'Menselijk kapitaal' doorvertalen in een Overijssels Technologieakkoord in nauwe samenspraak met de regionale Techniekpacten. Ook in 2018 gaan wij regionale techniekpact-activiteiten gericht op de Oost-nederlandse en landelijke prioriteiten financieel ondersteunen middels een subsidie. Wij blijven in 2018 bestuurlijk aanspreekpunt voor landsdeel Oost in het kader van Techniekpact 2020 / Nationaal Akkoord 'Menselijk kapitaal'.
  2. Wij steunen samenwerkingsprojecten van regionale bedrijven en ROC’s in Overijssel, met als doel een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en voldoende en gekwalificeerde vakmensen voor bedrijven. Afhankelijk van nieuw Rijksbeleid en beschikbare middelen in 2018 zullen wij mee investeren in publiek private partnerschappen van regionale MBO opleidingen met het regionale bedrijfsleven.
  3. Wij steunen techniekfaciliteiten in het Primaire Onderwijs/Voortgezet Onderwijs (PO/VO) in samenwerking met regionale bedrijven, met als doel dat eind 2019 alle PO/VO scholen in Overijssel een samenwerkingsrelatie hebben met een technisch bedrijf. De subsidieregeling voor techniekfaciliteiten in het PO/VO in samenwerking met regionale bedrijven wordt gemonitord en besproken met de stakeholders en op basis daarvan voor 2018 doorontwikkeld.
  4. Wij gaan onze inzet met betrekking tot de bestaande Centers of Expertise (afstemming hbo-kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid met betrekking tot arbeidsmarkt en onderwijs) continueren.
  5. Wij steunen het bedrijfsleven om voor meiden, die minimaal 3 jaar gaan werken bij een in Overijssel gevestigd technisch bedrijf, een ontwikkelingsprogramma op te zetten. Op basis van de pilotperiode van het ontwikkelingsprogramma voor meisjes/vrouwen & techniek wordt het programma opgeschaald.
  6. Wij voeren een Midtermreview uit en leggen deze ter bijsturing voor aan Provinciale Staten. We hebben de generieke regelingen ZP-vouchers en HRM scholingsregeling MKB geëvalueerd met de directe stakeholders (ZP-netwerken, MKB, technische opleidingsfondsen, smart industry netwerk Oost). Op basis van de uitkomsten van de evaluatie worden de regelingen doorontwikkeld. De doorontwikkelde regelingen worden in 2018 opengesteld. We gaan in het kader van sturing en monitoring het investeringsbesluit Iedereen in Overijssel doet mee 2016-2018 herijken met onze stakeholders en met PS. Dit is gebeurd middels een symposium op 5 oktober a.s. Op basis van de uitkomsten van het symposium gaan wij het investeringsbesluit doorontwikkelen.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is in 2016 een investeringsbudget van € 6,6 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel 'Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 - 2019'.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Landelijk Techniekpact|http://techniekpact.nl