Inleiding

Het meerjarig overzicht van baten en lasten is een overzicht van kosten (uitgaven) en opbrengsten (inkomsten). Het overzicht laat zien hoe de reeds genomen besluitvorming zich vertaald in de financiële administratie. Om te zien welke budgettaire ruimte er nog is ter dekking van toekomstige besluitvorming, verwijzen wij u naar het budgettair perspectief (>>).De uitgaven worden gepresente ...

Spelregels

De provincie Overijssel heeft voor dit onderdeel geen aanvullende spelregels geformuleerd.

Overzicht

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Naam

Jaarrekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Algemene uitkeringen

212.050

197.388

187.380

186.657

183.621

174.536

Lokale heffingen

104.650

106.700

106.700

106.700

106.700

106.700

Dividend

55.765

29.548

28.954

24.385

20.816

19.686

Saldo financieringsfunctie

29.385

26.301

21.234

18.073

12.344

8.572

Overige algemene dekkingsmiddelen

11.196

3.324

2.500

2.500

5.065

5.065

Definities

- De post 'algemene uitkeringen' bevat de baten die conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het provinciefonds worden toegevoegd.

- De post 'lokale heffingen'bevat de baten die voortkomen uit de ontvangen opcenten motorrijtuigenbelasting. De omvang van deze post is gebaseerd op de tellijsten zoals die door de Belastingdienst zijn gecommuniceerd.

- De post 'dividend' bevat het dividend van de deelnemingen.

- De post 'saldo financieringsfunctie' bevat alle baten (rente) van de uitzettingen. Voor wat betreft de geldleningen met een looptijd < 1 jaar, gaat het om de saldi van de rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Gelet op de geboden rendementen en de voorziene liquiditeitsbehoefte in de komende jaren verwachten wij geen baten uit kortlopende uitzettingen. De geldleningen met een looptijd > 1 jaar betreffen de opbrengsten uit vermogensbeheer en beleggingen in obligaties. De ramingen vanaf 2017 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille per ultimo juli 2016 en voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de paragraaf Financiering.

- Alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en de mutaties op de reserves.

Mutatie reserves