Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang.

Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven.  Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2018 zetten wij de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base inclusief Twente Airport verder te ontwikkelen. Daarnaast zetten we in 2018 de eerste belangrijke stappen in de gekozen ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling uit 2017.

Acties

  1. Wij effectueren de in 2017 gekozen ontwikkelstrategie van de gebiedsontwikkeling.
  2. Wij zetten ons in om de ambities op het gebied van de moderne maakindustrie (Advanced Materials and Manufacturing) te realiseren in samenwerking met onze partners.
  3. Wij zetten ons in om de ambities voor unmanned systems (drones) op de Technology Base te realiseren in samenwerking met onze partners.
  4. Wij zetten ons in om de ambities voor Safety & Security te realiseren op de Technology Base in samenwerking met onze partners.
  5. We zetten ons in voor een voorspoedige doorontwikkeling van Twente Airport.
  6. Wij financieren de projecten onder het gebiedsontwikkelingsprogramma Innovatiedriehoek Twente. Hieronder vallen acht samenhangende projecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van: - de Laan Hart van Zuid en de Boekelosebrug over het Twentekanaal in Hengelo. Afronding wordt verwacht medio 2019; - het Sanderink Technology Centre voor innovatie in Enschede. wij verwachten dat in 2018 een aanvang kan worden gemaakt met de bouw van het centrum; - het Launching Customership programma met de overheid als inkoper en eerste klant voor innovatieve producten en oplossingen voor maatschappelijke opgaven. Dit programma wordt mede ingezet op het investeringsvoorstel #IN (Overijssel innoveert, PS/2016/871). Deze actie kent daarom een sterke relatie met prestatie 5.3.2. (actie stimulering launching customership); - innovatieve verbeteringen aan de N737 bij Deurningen/Hengelo. De provincie is opdrachtgever. Afronding van dit project wordt verwacht begin 2019.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente [PS/2016/486 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente [PS/2012/318 ] (bijbehorend besluit).

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Technology Base