Context

De drinkwatervoorziening is een groot openbaar belang en een belangrijke wettelijke provinciale taak is. Locaties voor het winnen van drinkwater moeten goed worden ingepast in de omgeving. Onze inzet daarbij is het versterken van functies, die goed samengaan met de winning van drinkwater. De bescherming vraagt voortdurende aandacht en we verkennen hoe we de drinkwatervoorziening in de toekomst kunnen waarborgen (relatie met prestatie 1.5.2).

Acties

  1. Wij voeren het uitvoeringsprogramma 2017-2019 onder de integrale overeenkomst met Vitens uit
  2. Wij stellen een nieuw maatregelprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen vast
  3. Wij zetten in op pilots voor duurzame functiecombinaties bij drinkwaterwinningen.
  4. Wij informeren u over de uitkomsten van de verkenning herijking boringsvrije zone Salland Diep.
  5. Wij voeren een verkenning uit naar een robuuste drinkwatervoorziening voor de lange termijn

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Deze rol past het beste bij de wettelijke taak die we hebben als provincie. Deze taak vullen we mede in met de verbonden partij Vitens N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Wij informeren u over de uitkomsten van de verkenning herijking boringsvrije zone Salland Diep.Wij informeren u over het  nieuwe maatregelprogramma gebiedsdossiers drinkwaterwinningen