Context

De sector vrijetijdseconomie heeft als vervolg op ‘Gastvrij Overijssel 2012 - 2015’ een eigen uitvoeringsprogramma opgesteld: ‘Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016-2020’. Dit programma kent een omvang van € 40 miljoen en realiseert meer (internationale) bezoekers en meer bestedingen en daardoor meer banen. Wij participeren in dit programma (PS/2016/287) met een bijdrage van € 10 miljoen. Dit bedrag investeren wij in een aantal  projecten binnen de 5 hoofdlijnen van het programma, waaronder marketing, produktinnovatie en kennisoverdracht aan ondernemers. De overige middelen worden door gemeenten, bedrijfsleven en andere partijen (Europa, natuur- en cultuurorganisaties en kennisinstellingen)  ingebracht.

Acties

  1. Wij ondersteunen het Marketingprogramma Marketing Oost voor 2018 inclusief participatie in 3 metrolijnen van NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen): Hanzesteden, Kastelen&buitenplaatsen en Water. Deze lijnen spelen in op de groei van het inkomend internationaal toerisme
  2. Wij ondersteunen 6 tot 10 innovatieve cross-over projecten in een voor- en najaarstender op het gebied van sport, zorg, cultuur, natuur en agro&food. Deze productinnovaties maken Overijssel gevarieerder en aantrekkelijker voor bezoekers en inwoners.
  3. Overijssel is ook in 2018 5*-provincie voor fietsen (predicaat Landelijk Fietsplatform). Omdat sport, bewegen, gezondheid en vrije tijd samen komen in het programma van de stichting '365-dagen fietsen in Overijssel' ondersteunen wij dit programma met middelen uit de economische - en de mobiliteitsportefeuille ('Koersdocument Fiets'). Marketing Oost verwerkt het 5*-predicaat in haar marketingprogramma 2018, waarin fietsen in Overijssel een extra accent krijgt.
  4. Wij ondersteunen het programma voor ondernemers&onderwijs op basis van onderzoek in 2017 van Saxion Hogescholen (Hospitality Business School-HBS). Marketing Oost (incl. Kennispunt Oost) is projecttrekker.
  5. Wij onderzoeken de internationale samenwerking tussen vrijetijdsbedrijven en lokale/regionale overheden uit Veneto (It) en Catalunya (Esp) (met Overijssel de Europese top 3 vakantieregio 's ANWB) op de thema's: klimaatadaptatie, productinnovatie en duurzaam ondernemen.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Voor deze prestatie is nog vanuit het coalitieakkoord 2012-2015 een investeringsbudget van € 3,6 miljoen beschikbaar. Daarnaast is € 7,5 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd 2016 - 2020. Bij de Begroting 2018 is vanuit dit budget verder € 300.000 beschikbaar gesteld voor de gescheperde schaapskuddes en toegevoegd aan prestatie 3.3.5. Daarmee komt het totaal beschikbare investeringsbudget voor deze prestatie op € 10,8 miljoen.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting').

 

Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

 

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel 'Overijssel maakt werk van gastvrijheid en vrije tijd’ [PS/2016/287 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

In de eerste helft van 2018 brengen wij een midtermbrief uit waarin wij, naast ontwikkelingen in de sector, de resultaten van het programma van Gastvrij Overijssel 'Overijssel maakt werk van gastrvijheid en vrije tijd 2016-2020' beschrijven en eventueel voorstellen doen voor wijzigingen in de inzet van onze middelen