Context

Voor de duurzame ontwikkeling van Overijssel is actueel inzicht nodig in de ontwikkelingen die op ons afkomen. Verkenningen en onderzoeken leveren deze inzichten. Bij deze verkenningen brengen wij onder andere in beeld hoe het ervoor staat met verschillende aspecten die de kwaliteit van onze leefomgeving bepalen zoals bijvoorbeeld de luchtkwaliteit en geluidsbelasting. Wij verkennen ook wat volgens inwoners belangrijke aspecten zijn voor een gezonde leefomgeving en hoe zij de leefomgeving beleven.

Om onze duurzame kwaliteitsambities te halen is naast provinciale inzet, ook inzet nodig van andere partijen (bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en mede-overheden). Daarom onderhouden wij contacten met deze partijen om ontwikkelingen te signaleren en te agenderen. Daar waar nodig en mogelijk beïnvloeden wij beleid van andere overheden.

Acties

  1. Wij voeren verkenningen en onderzoek uit op basis waarvan wij kunnen bepalen wat onze inzet is op langere termijn voor behoud van een gezond en veilige leefomgeving.
  2. Wij participeren in provinciale en interprovinciale netwerken om beleid ten aanzien van gezond en veilig leefomgeving verder te ontwikkelen en leveren inbreng in nationale en interprovinciale beleidstrajecten, zoals de Nationale Omgevingsvisie en Omgevingswet

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is beleidsbepaler en beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.