Context

Provincies zijn verantwoordelijk voor ontheffingverlening bij ruimtelijke ingrepen. Door een proactieve aanpak kunnen kansen worden benut om de bescherming van planten en dieren beter samen te laten gaan met bouwprojecten (o.a. infrastructuur / woningbouw). Dat is goed voor de natuur en voor de economie: kansen voor het verbeteren van condities voor plant- en diersoorten worden beter benut en projecten worden minder gehinderd door regelgeving.

Mits natuurinclusief ontwerpen vroeg in de planfase wordt toegepast, is het doorgaans goedkoper dan natuurcompensatie.

Er zijn al mooie voorbeelden, maar het is nog te weinig een gebruikelijke manier van denken en werken. Dit kan bevorderd worden door het bewustzijn van de voordelen van een natuurinclusieve aanpak te vergroten, bijvoorbeeld door meer samenwerking tussen de bouw- en natuurwereld en overheden aan de voorkant.

Acties

  1. Wij stimuleren natuurinclusief werken in de bouw en de ontwikkeling van beheer van infrastructuur onder meer door het bevorderen van natuurinclusief aanbesteden.
  2. Wij nemen initiatief om, samen met opdrachtgevers en opdrachtnemers van bouw- en infrastructurele werken, een aanpak uit te werken om natuurinclusief werken op termijn 'de nieuwe standaard' te maken.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Ontwikkelaar, faciliteerder, belangenassembleur

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.