Context

Met de lijn 'kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt' willen wij in afstemming met regionale werkbedrijven, onderwijsinstellingen, sociale partners en gemeenten bevorderen dat kwetsbare groepen, waaronder statushouders, (weer) toegang hebben en houden tot de arbeidsmarkt. Daarnaast willen wij een signalerende, verbindende en monitorende rol spelen tussen partijen die betrokken zijn bij de kwetsbare doelgroepen en financiering waar nodig inzetten als 'smeerolie'. Daarbij leggen wij de verbinding tussen de sociale en de economische agenda.

Acties

  1. Wij ondersteunen het verbreden of doorontwikkelen van vernieuwende of bewezen succesvolle methodieken of aanpakken, die de toegang en behoud van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt bevorderen.
  2. Wij ondersteunen pilotprojecten die de toegang en behoud van erkende vluchtelingen op de arbeidsmarkt bevorderen.
  3. Wij monitoren arbeidsmarktpositie van 100 erkende vluchtelingen gedurende de looptijd van het programma 'Iedereen in Overijssel doet mee'.
  4. Wij bieden Kwetsbare Zelfstandig Professionals (onder modaal) de mogelijkheid om voor bijscholing voor de verbetering van de beroepskwalificaties een scholingsvouchers aan te vragen.
  5. Wij ondersteunen het MKB bedrijfsleven bij het creëren van functies en de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking, zoals onder andere jongeren.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk bemiddelaar en stimulator. Daarnaast ondersteunen en faciliteren wij.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel ‘Iedereen in Overijssel doet mee! 2016 -2019’ [PS/2016/196 ] (bijbehorend besluit).

Mijlpalen:

Midtermreview uitvoeren en ter bijsturing voorleggen aan Provinciale Staten