Ontwikkelingen

In het Hoofdlijnenakkoord 2011 – 2015 is de opdracht gegeven om de structurele formatie te verkleinen van 831 fte (exclusief 15 fte ten laste van OV-bureau, Europaloket en NB-wet) naar 750 fte aan het einde van de Statenperiode (2015). Sinds het Hoofdlijnenakkoord hebben er diverse wijzigingen plaats gevonden die invloed hebben gehad op de formatieontwikkeling, zoals de uitbesteding van activiteiten als de catering en de beveiliging of de transitie van Dienst Landelijk Gebied. Ten opzichte van de Begroting 2017 is de formatie met 17 fte afgenomen als gevolg van vorming Regionale Uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten IJsselland, Twente, Regio Nijmegen) (-/- 25 fte), versterken organisatie kerntaak Energie (+/+ 7 fte) en formatie uitbreiding  “Overijssel doet mee” (+/+ 1 fte). Voor 2018 is het formatieplan 743,5 fte.

Salarissen en personeelsgebonden kosten
In het onderstaande overzicht zijn de begrote bedragen voor de salarissen en personeelsgebonden kosten opgenomen voor het begrotingsjaar 2018 en meerjarig tot en met 2021.

Jaarrekening 2016

Primitieve begroting 2017

Begrotings-wijzigingen

Actuele Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Salarislasten inclusief sociale lasten

51.422

53.812

2.292

56.104

57.096

56.767

56.596

56.563

Uitzendkrachten en externe deskundigheid

4.939

2.344

164

2.508

2.400

2.400

2.400

2.400

Overige gerelateerde personeelskosten

-1.284

2.243

-522

1.721

1.229

1.631

1.805

1.805

Subtotaal

55.077

58.399

1.934

60.333

60.725

60.799

60.801

60.768

Reis- en verblijfkosten

802

756

0

756

768

768

768

768

Onkostenvergoedingen

38

6

0

6

7

7

7

7

Opleiding, studie, cursus, congressen

1.048

943

75

1.018

981

955

955

955

Overige kosten

95

1.261

-1.245

16

124

79

72

72

Totaal

57.060

61.366

764

62.130

62.605

62.607

62.603

62.570

De salariskosten inclusief sociale lasten stijgen ten opzichte van 2017 als gevolg van de CAO indexering. De salarissen en personeelsgebonden kosten blijven de komende jaren constant. Naast personeelsgebonden kosten kennen we ook vergoedingen voor bestuurders van de provincie, kosten van voormalig personeel en enkele overige kosten. Deze kosten maken geen deel uit van de personeelsgebonden kosten.

Jaarrekening 2016

Primitieve begroting 2017

Begrotings-wijzigingen

Actuele Begroting 2017

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

Vergoeding PS-leden

753

803

0

803

806

806

806

806

Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden

970

916

0

916

820

1.090

1.090

1.090

Jaarwedde CdK

186

189

0

189

192

192

192

192

Voormalig personeel / seniorenbeleid

65

510

0

510

510

510

510

510

Salaris stagiaires

41

50

0

50

50

50

50

50

Bedrijfshulpverlening

30

52

0

52

52

52

52

52

Totaal

2.045

2.521

0

2.521

2.430

2.700

2.700

2.700

Ook hier weinig fluctuaties over de jaren heen. Enkel een stijging van de vergoeding voor GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden in 2019 en volgende jaren van 820 (in 2018) naar 1.090. Dit als gevolg van de stijging van de wachtgeldregeling van voormalige GS-leden.