Ontwikkelingen

De nota grondbeleid is aangepast zodat deze beter aansluit bij de praktijk. Hierdoor versterkt de realisatiekracht van ruimtelijke programma's en projecten met een grondopgave.

  1. In 2018 wordt gewerkt met de nieuwe nota grondbeleid.
  2. In 2017 is het provinciale grondbezit volledig verantwoord aan de hand van het eigendomsregistratiesysteem van de provincie.
  3. De vastgestelde bedrijfsverplaatsingsregeling wordt ook in 2018 ingezet om op deze manier ruimte te bieden aan andere bedrijven binnen de ontwikkelopgave NNN/N2000.
  4. In 2018 wordt ca. 160 ha grond verkocht, zowel natuur- als landbouwgrond. De verkoop gebeurt onder andere via onze provinciale website.

Beleidskader

Het grondbeleid geeft de kaders aan voor toepassing van de grondbeleidinstrumenten. Deze zetten we in bij programma's en projecten. Marktconformiteit en het voorkomen van ongeoorloofde staatssteun zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De provinciale gronden zijn onder te verdelen in rest-, ruil- en projectgronden. De rest- en ruilgronden waarderen we tegen waarde huidige bestemming (in de meeste gevallen landbouwwaarde). De projectgronden waarderen we voor de waarde van de nieuwe functie, te weten natuurwaarde, of boeken we af naar € 0 als de grond is aangekocht voor infrastructuur.

Hierdoor is het risicoprofiel van het provinciaal grondbezit beperkt.

Risico's

In 2012 is de Algemene reserve grondzaken (ARG) ingesteld. Het doel van de ARG is het afdekken van risico’s die gepaard gaan met bezit van gronden die hun einddoel nog niet bereikt hebben. Door het instellen van een aparte reserve voor gronden scheiden we de risico’s van gronden van de financiële huishouding van de overige provinciale taken.

De risico's die aan grondbezit zijn verbonden worden bepaald door de waardedaling van de opstallen en het langer in bezit hebben van moeilijk te verkopen opstallen waardoor de kosten toenemen. Daarnaast is een beperkt risico aanwezig van waardedaling van grond. Een keer per jaar wordt voor het jaarverslag een analyse van het provinciaal grondbezit opgesteld in de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG). De MIG  heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de financiële effecten van de uitvoering van het provinciaal grondbeleid.

In de MIG wordt de gewenste hoogte van de ARG berekend. Op basis van de MIG is bij de vaststelling van de Jaarrekening 2016 de ARG vastgesteld op € 1,9 miljoen (peildatum 31 december 2016). Hiermee is de omvang van de reserve toereikend om de berekende risico’s af te dekken.