Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.

2. Veranderende woon- en zorgvraag.

3. Stedelijke vernieuwing [zie ook prestatie 1.3.2].

4. Transformatie bestaande voorraad.

5. Toekomstvast programmeren.

Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' PS/2014/1046 en het besluit 'doorzettingskracht wonen' PS/2015/935 gekozen voor een sterker sturende rol.

Een belangrijke actuele opgave is de huisvesting van statushouders.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en monitoren de resultaten.
  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.
  3. Wij faciliteren gemeenten bij reprogrammeren woningbouw op basis van de gemaakte woonafspraken.
  4. Wij voeren de midtermreview van de woonafspraken uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Doorstroming Statushouders PS/2016/1008 (bijbehorend besluit)

Project website:

Website Wonen in Overijssel

Mijlpalen:

Wij informeren u over de uitkomsten van de midtermreview van de Woonafspraken