Context

Voor de realisatie van de actielijn internationalisering van het programma "#In Overijssel innoveert en internationaliseert"  is het werkplan Go4export van Oost NL opgesteld. Dit werkplan omvat acties gericht op intensivering van bestaande en de ontwikkeling van nieuwe exportactiviteiten voor het Midden- en Kleinbedrijf. Er wordt op lokaal, regionaal en nationaal niveau samengewerkt tussen betrokken organisaties, zoals Rijksdienst voor Ondernemen (RvO), Oost NL, WTC Twente, Kennispoort, Novel-T, andere provincies, e.d.

Acties

  1. Wij steunen drie handelsmissies op verzoek van ondernemersorganisaties in het MKB. Hieraan nemen in totaal minimaal 30 ondernemers deel.
  2. Wij monitoren de resultaten van het im-/exportbureau in China (provincie Liaoning).
  3. Wij bevorderen een samenwerkingsproject tussen de hoger onderwijsinstellingen Windesheim, Saxion en UT en het MKB ten aanzien van werving van internationale studenten. (in samenhang met prestatie 5.4.3.)
  4. Wij steunen Novel-T in de internationale profilering van de HTSM-topsector in Twente inclusief crossovers, resulterend in de aanstelling van (tijdelijke) liaison-officers voor het leggen van contacten en samenwerkingsverbanden tussen Overijssels MKB, Onderzoek & Onderwijsinstellingen en hun buitenlandse counterparts.
  5. Wij steunen de (hoger) onderwijsinstellingen in het benutten van alumni populatie als ambassadeurs voor de regio Overijssel voor het aantrekken van (nieuwe)kenniswerkers en vestiging van of samenwerking met bedrijven in Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

#in-Overijssel innoveert en internationaliseert [PS/2016/871 ] (bijbehorend besluit).