Context

Sinds 2016 kunnen alleen nog agrarische collectieven subsidie aanvragen. Deze collectieven kunnen contracten sluiten met agrariërs en particulieren met landbouwgrond en dienen in overleg te gaan met relevante partners (waaronder terreinbeheerders en waterschappen) over de uitvoering. De subsidieregeling voor natuur- en landschapsbeheer wordt landelijk zoveel mogelijk uniform uitgevoerd. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave Natura 2000) wordt het aantal contracten de komende jaren mogelijk groter.  Vooralsnog betreft deze prestatie alleen (vrijwillig) beheer binnen de in het natuurbeheerplan vastgestelde leefgebieden, buiten het Uitwerkingsgebied Ontwikkelopgave Natura 2000, tenzij anders bepaald door de uitkomsten van de gebiedsprocessen.

Acties

  1. Wij subsidiëren 3.200 – 4.800 hectare agrarisch natuurbeheer, afhankelijk van subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.
  2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij de rol van investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel uitvoeringsreserve EHS [PS/2014/62 ] (bijbehorend besluit).