Ontwikkelingen

In 2016 is de Omgevingsdienst IJsselland opgericht. De oprichting van de Omgevingsdienst Twente wordt voorbereid. Op het moment van schrijven van deze Begroting heeft oprichting nog niet plaatsgevonden. Tevens vinden voorbereidingen plaats om het Shared Service Centrum ONS om te vormen tot zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie.

Beleidskader

In juli 2016 heeft u het statenvoorstel Nota Verbonden Partijen Overijssel geamendeerd vastgesteld (zie relevante links).

Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt hebben wij per verbonden partij een risicoprofiel opgesteld ter bepaling van de benodigde weerstandscapaciteit in het weerstandsvermogen. In een aantal gevallen is een risicovoorziening en - reserve opgenomen die aangeeft voor welke verbonden partij deze dekking is opgenomen in onze provinciale begroting; wat de hoogte van deze dekking is en voor welk risico. Het deel dat niet is opgenomen in de risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve.

Verbonden partijen

Besloten Vennootschappen

Commanditaire Vennootschappen

Naamloze Vennootschappen

Openbare lichamen

Rechtspersoon bij wet

Verenigingen