Context

Het project voeren we uit in samenwerking met Rijkswaterstaat, als onderdeel van het programma Ruimte voor de Rivier. Fase 2 van IJsseldelta wordt versneld uitgevoerd. Tussen dit project en het programma voor fase 2 stemmen we af.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling bereidt gemeente Kampen woningbouw voor in het gebied grenzend aan het projectgebied. Het bestemmingsplan hiervoor is in 2015 door de Raad van State vernietigd. De gemeenteraad heeft er mee ingestemd om een bestemmingsplanherziening voor te bereiden, gericht op het alsnog realiseren van fase 1 van het aangepaste woningbouwprogramma voor het dorp Reeve (600 woningen). Het project is volop in uitvoering (realisatiefase). In 2018 worden belangrijke onderdelen van dit project opgeleverd.

Acties

  1. Oplevering en overdracht van vrijwel alle objecten projectdeel IJsseldelta Zuid (hoogwatergeul is functioneel inzetbaar eind 2018).
  2. Van de vaargeul en de recreatieschutsluis wordt de provincie eindbeheerder (oplevering en overdracht naar verwachting eind 2018).
  3. Voor het volledig bevaarbaar maken van het Reevediep zijn aanvullende plannen ontwikkeld. Definitieve besluitvorming vindt in het najaar van 2017 plaats> De uitvoering van de maatregelen om de vaargeul volledig bevaarbaar te maken zijn eind 2017, begin 2018 gepland, zodat de vaarverbinding vanaf vaarseizoen 2019 in z’n geheel gebruikt kan worden.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Wij zijn mede opdrachtgever van het project en voor 34% risicodragend in de realisatie van de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel in combinatie met aanleg hoogwatergeul bij Kampen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Realisatie Ruimte voor de Rivier IJsseldelta [PS/2013/240 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ruimte voor de rivier IJsseldelta