Context

Met het evenementenbeleid 2017 - 2019 ([PS/2016/380](http://www.overijssel.nl/sis/16301629538112.pdf) bouwen wij enerzijds voort op de bereikte resultaten van de vorige periode, onder andere met een stevig fundament van beeldbepalende evenementen. Anderzijds verbreden wij ons evenementenbeleid in doelstelling en bereik; met een aantal potentieel beeldbepalende evenementen en de versterking van de professionaliteit van de evenementensector. Ook eenmalige evenementen nemen wij in ons beleid op.

Acties

  1. Wij ondersteunen de 11 in 2017 aangewezen beeldbepalende evenementen in 2018 opnieuw met een financiële bijdrage.
  2. Wij houden voortgangsgesprekken met de 6 in 2017 aangewezen potentieel beeldbepalende evenementen over uitvoering van hun ontwikkelingsplan.
  3. Wij evalueren de tenderregeling kleinere evenementen 2017 voor een eventuele voortzetting in 2018/2019.
  4. Wij ondersteunen een nog nader te bepalen aantal eenmalige onvoorziene cultuur- en sportevenementen.
  5. Wij voeren minimaal 2 projecten uit, gericht op onderlinge samenwerking en kennisoverdracht van en tussen evenementen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.