Context

De aansluiting van gemeenten, waterschappen, openbare lichamen en de provincie Overijssel op de gemeenschappelijke e-Depotvoorziening van het Historisch Centrum Overijssel is sinds 2016 mogelijk. Anders dan in andere provincies is in verreweg de meeste Overijsselse gemeenten geen archivaris benoemd. Dit vereist een grotere inzet vanuit de provincie.

Acties

  1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daarvoor leggen wij inspectiebezoeken af aan gemeenten, openbare lichamen en een waterschap (ongeveer 15 per jaar). Ook dit jaar leggen wij het accent op de kwaliteit van duurzame digitale archivering.
  2. Wij zetten de samenwerking met het Historisch Centrum Overijssel (HCO) voort. Het betreft samenwerking met de gemeentelijk archiefinspecteur van het HCO, die voor ongeveer acht Overijsselse gemeenten werkzaamheden verricht. Resultaten van inspectiebezoeken en toezichtrapportages worden over en weer gedeeld.
  3. Wij organiseren samen met het HCO opnieuw drie informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Als platform hiervoor kennen wij het Archiefberaad Overijssel (15 leden van gemeenten, openbare lichamen, een waterschap en de Universiteit Twente) en de Overijsselse Coalitie Digitale Duurzaamheid (OCDD). De OCDD, met vertegenwoordigers van het merendeel van de gemeenten, openbare lichamen en het waterschap Vechtstromen richt zich vooral op het e-Depot van het HCO.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.