Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. De uitwerking in acties van de samenwerkingen hebben een plek gekregen bij de inhoudelijke prestaties zoals de Economic Board.

Acties

  1. Wij voeren het actieplan Duitslandstrategie uit en breiden ons Duitse netwerk uit. De inhoudelijke focus ligt op de onderwerpen grensoverschrijdende arbeidsmarkt, internationalisering en exportbevordering, grensoverschrijdende bereikbaarheid en energie.
  2. Wij stellen samen met de partners de samenwerkingsagenda met Noordrijn-Westfalen vast. Wij starten het proces met Nedersaksen om een vergelijkbare samenwerkingsagenda op te stellen.
  3. Wij realiseren een accountfunctie voor de regionale netwerken en samenwerkingsverbanden die binnen onze organisatie zorgt voor een integrale beantwoording van de maatschappelijke vraagstukken. We zorgen ervoor dat deze accountfunctie gezaghebbend is en samenwerking aanjaagt.
  4. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden samen in het proces van het opstellen van regionale agenda’s, investeringsprogramma’s en het vormen van investeringsbudgetten. Daarbij hebben wij aandacht voor de betrokkenheid van volksvertegenwoordigers en maatschappelijke achterbannen.
  5. We werken intern en met gemeenten en andere (regionale) partners aan een gezamenlijk beeld over voorkantsamenwerking en het vormgeven van bestuurlijke afwegingsprocessen [o.a. Omgevingswet].
  6. Binnen het InterProvinciaal Overleg zetten wij in de gezaghebbende positie van de provincies door onder meer gezamenlijke lobbytrajecten, het organiseren van wetenschappelijk debat, het voorbereiden en voeren van bestuurlijk overleg met het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van Waterschappen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld, Annemieke Traag, Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.4.