Context

Wij hebben in 2017 met gemeenten afspraken gemaakt over het in balans brengen van vraag/aanbod voor bedrijventerreinen. Deze afspraken monitoren wij via halfjaarlijkse regionale afstemmingsoverleggen. Ook voeren wij tweejaarlijks een prognoseonderzoek uit om vraag/aanbod goed in beeld te blijven houden. Wij verwachten dat de afstemmingsoverleggen ook ruimte bieden voor actuele vraagstukken op het gebied van kantoren en detailhandel.

In 2015 is de landelijke Retailagenda van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het compacter maken en vitaal houden van winkelgebieden. Deze uitdaging ligt met name op lokaal niveau. Overijsselse gemeenten hebben hiervoor Retaildeals afgesloten en beloven daarin dat ze stakeholders betrekken in hun besluitvorming, een concreet actieplan maken, hierbij keuzes maken in kernwinkelgebied en dit regionaal afstemmen. Wij sturen op samenwerking en kennisuitwisseling.

In maart 2015 is de landelijke Retailagenda officieel van start gegaan. In dat kader werken partijen samen aan het compacter maken en vitaal houden van winkelgebieden. Deze uitdaging ligt met name op lokaal niveau. Overijsselse gemeenten hebben hiervoor Retaildeals afgesloten en beloven daarin dat ze stakeholders betrekken in hun besluitvorming, een concreet actieplan maken, hierbij keuzes maken in kernwinkelgebied en dit regionaal afstemmen. Wij sturen op samenwerking tussen gemeenten en stakeholders en kennisuitwisseling. Daarnaast faciliteren wij deze kennis door het opzetten van pilots en het verzamelen en beschikbaar maken van data.

Acties

  1. Wij monitoren de uitvoering van de met gemeenten gemaakte programmeringsafspraken bedrijventerreinen.
  2. Wij geven uitvoering aan de gemaakte afspraken in onze Retaildeal en doen dat door provinciebrede informatie-uitwisseling, regionale afstemming en het stimuleren van gemeenten en ondernemers.
  3. Wij oriënteren ons, in navolging van het succesvolle kantorenconvenant met de gemeente Zwolle en de HMO, op een kantorenconvenant met overige kantoorgemeenten.
  4. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak van werklocaties middels gerichte investeringen van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij  Herstructureringsmaatschappij bedrijventerreinen Overijssel N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie [PS/2012/107 ] (bijbehorend besluit).

Investeringsvoorstel Leegstand Kantoren [PS/2013/335 ] (bijbehorend besluit).