Context

Waar nodig agenderen en adresseren we opgaven en provinciale belangen bij onze partners. Maatschappelijke initiatieven die passen bij onze provinciale doelen omarmen we en stimuleren we met uitnodigingsplanologie. Goede ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit vergen overleg met partners en inwoners aan de voorkant van idee tot realisatie (voorkantsamenwerking). Tevens vergt dit experimenten, studies, workshops en dergelijke. Wij evalueren periodiek kwalitatief de samenwerking met onze partners. Als sluitstuk van de voorkantsamenwerking zetten we indien noodzakelijk ons wettelijk instrumentarium in [zie prestatie 1.1.5] .

Acties

  1. Wij voeren strategisch ruimtelijk overleg met gemeenten en waterschappen. Wij bepalen gezamenlijk met de gemeenten en waterschappen de strategische agenda.
  2. Wij doen en stimuleren experimenten, studies, workshops, werkateliers, prijsvragen, onderzoeken, planontwikkeling, visievorming en bieden subsidies en cofinanciering. Hiermee ontwikkelen en verspreiden wij samen met partners kennis en passen deze kennis in de praktijk toe.
  3. Wij realiseren samen met partners projecten waar het provinciaal belang mee gediend is.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

B. Boerman, M. van Haaf, A. Traag, H. Maij

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen we als provincie in de voorkantsamenwerking situationeel onze rol of rollen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.