Context

De Wet Stelsel Openbare Bibliotheken vormt ons kader. Een openbare bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn en heeft als taak  te zorgen voor leesbevordering, educatie, informatievoorziening, aandacht voor cultuur en ontmoeting en debat. De bibliotheken werken samen in een netwerk. Voor het in stand houden van dat netwerk zijn het Rijk, provincies en gemeenten samen verantwoordelijk. Rijnbrink heeft als provinciale ondersteuningsinstelling een bijzondere taak bij het ondersteunen van het netwerk en van de lokale bibliotheken. Binnen het takenpakket van Rijnbrink is de provincie verantwoordelijk voor het mogelijk maken van het interbibliothecair leenverkeer en het stimuleren van innovatie bij de lokale bibliotheken.

Overijssel kent een rijke traditie op het gebied van amateurmuziek. De Stichting Provinciale Bladmuziek en Amateur Muziek zorgt ervoor dat orkesten en koren tegen lage kosten gebruik kunnen maken van partituren en andere bladmuziek. Wij ondersteunen het beheer en uitlenen van de collectie door Rijnbrink.

Met invoering van Wet Stelsel Openbare Bibliotheken is de wetenschappelijke steunfunctie collecties als provinciale taak vervallen. Wij bouwen de ondersteuning van de wetenschappelijke steunfunctie bij de Stadsbibliotheek Deventer geleidelijk af. Tot dan kan de subsidie worden aangewend om mogelijkheden te vinden voor het waarborgen van de wetenschappelijke collectie en het toegankelijk houden ervan voor publiek.

Acties

  1. Wij monitoren onze afspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk, voorheen Stichting Provinciale Blad- en Amateurmuziek).
  2. Wij monitoren de uitvoering van het netwerkprogramma Overijsselse bibliotheken, dat door het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken is opgesteld.
  3. Wij ondersteunen het Netwerk van Overijsselse bibliotheken en de gemeenten bij bovenlokale innovatieprojecten.
  4. Wij bouwen de subsidie aan Stadsbibliotheek Deventer voor beheer en uitbreiding van de wetenschappelijke collectie verder af en wij monitoren het plan van aanpak voor de borging en de toegankelijkheid van de wetenschappelijke collectie.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Cultuurbeleid 2017 - 2020 [PS/2016/332 ] (voorgesteld besluit).

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017-2020 (PS/2016/922)