Context

In Europa wordt elke 7 jaar budget gereserveerd voor de Europese Structuurfondsen. Deze fondsen gebruiken wij voor regionale ontwikkeling, plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerking. Voor de jaren 2014 tot en met 2020 is voor Overijssel in Europa ongeveer € 140 miljoen gereserveerd. Dit geld uit Europa krijgen wij alleen als we daarbij ook eigen middelen inzetten. De provincie Overijssel heeft hiervoor ongeveer 50 miljoen euro (cofinanciering) gereserveerd. Het ziet er naar uit dat wij al deze Europese middelen kunnen besteden aan concrete projecten in Overijssel die bijdragen aan de provinciale doelstellingen zoals energiebesparing, circulaire economie, een duurzame agrarische sector, de leefbaarheid van het platteland, innovatie in het MKB  en het samenwerken met de Duitse buren. Nu wij halverwege het tijdvak zijn, blijkt dat wij goed op koers liggen en op dit moment koploper zijn in Nederland en in Europa.

Hoeveel geld er voor de Europese Structuurfondsen beschikbaar zal komen ná 2020 is nog niet bekend. Door ontwikkelingen als de Brexit is de verwachting dat de bedragen na 2020 lager zullen zijn. Hierover worden in Europa in 2018 en 2019 besluiten genomen. Samen met alle provincies lobbyen wij in Brussel om het belang van de Europese Structuurfondsen op tafel te houden. Vooral voor het stimuleren van de grensoverschrijdende samenwerking hebben wij deze middelen hard nodig.

Naast de Europese Structuurfondsen kent Europa ook Thematische fondsen. Deze fondsen worden vooral door kennisinstellingen en bedrijven benut en zijn gericht op innovatie . Om deze fondsen komende tijd nog beter te benutten hebben wij samen met Gelderland een Innovatieprofiel ontwikkeld. Wij profileren ons in Europa gezamenlijk met de internationale expertise die wij hebben op het gebied van de ‘Slimme en duurzame maakindustrie’, en ‘Gezond leven’. In Europa heeft het voordelen om als Oost Nederland gezamenlijk op te trekken met een scherp profiel. Dat heeft meer impact en maakt het makkelijker om internationale partners te vinden om mee samen te werken. Samenwerken met internationale partners is een voorwaarde om deze fondsen te kunnen benutten.

Acties

  1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijssels deel van de Europese Structuurfondsen. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
  2. Wij brengen gezamenlijk met Gelderland expertise in ten behoeve van de lobby van de gezamenlijke provincies voor het behoud van de Structuurfondsen na 2020.
  3. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor een indeling en werkwijze van de nieuwe Structuurfondsen na 2020 die bijdraagt aan onze provinciale doelen.
  4. Wij willen dat het Overijsselse MKB de Europese Thematische fondsen meer gaat benutten. Daartoe voeren wij het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland uit. Bij de Thematische fondsen ligt het accent van onze bijdrage op de inbreng van capaciteit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van regisseur, investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.