Context

#in de markt - van idee naar business

In dit speelveld zijn de ondernemers aan zet. Zij bepalen of en waarop zij willen innoveren. Wij dagen bedrijven uit en faciliteren kansrijke ondernemers en publiekprivate samenwerkingsverbanden bij innoveren. De intermediairs binnen onze basisinfrastructuur (prestatie 5.3.1.) helpen daarbij. Om van idee tot business te komen doorlopen ondernemers verschillende fasen. Binnen iedere fase kan behoefte ontstaan aan kennis, contacten, demonstratie omgevingen, financiën en een eerste opdrachtgever.

Van 2017 – 2019 focussen wij op nieuwe, technologische businesskansen in de (hightech) maakindustrie en belangrijke toepassingsgebieden zoals gezondheidszorg, agrofood en energie. Het is een focus die aansluit bij onze kracht, belangrijke transities als circulaire economie en industrie 4.0, en internationale kansen. ‘Smart & sustainable industries’ en ‘Concepts for a healthy life’ zijn vlaggenschepen waar Overijssel zich met Gelderland internationaal mee onderscheidt. Ons doel is om meer business uit innovatie te genereren (stijging van de omzet uit innovatie) en de Overijsselse industrie slimmer en schoner te maken. In Oost-Nederland is de maakindustrie sterk vertegenwoordigd. Dit biedt kansen voor de ontwikkeling en toepassing van innovatieve en circulaire productiemethoden en nieuwe materialen. Ook het onderwijs moet actief op deze ontwikkeling inspelen, zowel voor het opleiden van jongeren als het om- en bijscholen van werkenden (prestatie 5.2.1).

Daarnaast focussen wij ons op innovatiegericht ontwikkelen voor maatschappelijke opgaven (cq. launching customership). Wij geloven dat een investerende en innoverende overheid van groot belang is voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken en voor duurzame groei. Samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven is essentieel om het verschil te maken. Voor haar eigen opgaven wil de provincie waar mogelijk optreden als eerste klant voor innovaties. Om voor bedrijven de overgang naar grootschalige implementatie mogelijk te maken en voor de provincie zelf om haar eigen opgaven beter in te vullen. Denk bijvoorbeeld aan opgaven op het gebied van infrastructuur, mobiliteit, herstructurering bedrijventerreinen of natuur.

Acties

  1. Om meer business uit innovatie te generen bevorderen wij: 1. het organiseren van 150 ontmoetingen / evenementen gerelateerd aan innoveren. Aan deze bijeenkomsten nemen 6.000 deelnemers deel. 2. (financiële) innovatie ondersteuning en begeleiding van tenminste 300 ondernemingen door partijen in onze basisinfrastructuur. 3. het ontstaan van tien spin-offs/startups vanuit business development. 4. proces- en productvernieuwing door 30 innovatievouchers te verstrekken om een haalbaarheidsstudie, experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek te realiseren.
  2. Om de Overijsselse industrie slimmer en schoner te maken stimuleren wij, samen met partners, de transitie bij de Overijsselse maakindustrie. Hiervoor zetten wij onze basisinfrastructuur (5.3.1.) en bestaand financieel instrumentarium (risicokapitaal, innovatievouchers, EFRO) in.
  3. Om innovatieve oplossingen voor Overijsselse maatschappelijke opgaven uit te lokken stimuleren wij sterke economische en innovatieve clusters door kennis- en onderwijsinstellingen, industrieel research & developmentafdelingen en bedrijven bij elkaar te brengen. In 2018 steunen we 30 private of publiek-private consortia in de vorm van research and development projecten, open innovatie- en demonstratiecentra.
  4. Om de financiële mismatch voor de innovatiefase weg te nemen (conclusies kapitaalmarktonderzoek 2017) onderzoeken wij met Gelderland of we een financieringsfaciliteit met gunstige rentevoorwaarden kunnen inrichten, en daarvoor een deel van de beschikbare EFRO middelen kunnen inzetten, gecofinancierd met provinciale middelen vanuit #in.
  5. Bedrijven hebben voor ontwikkeling van producten vaak kortstondig behoefte aan dure apparatuur. Tegelijkertijd willen grote bedrijven de bezettingsgraad van hun dure apparaten en machines verhogen. Of willen Open innovatie- of demonstratiecentra graag apparaten en machines aanschaffen, zodat ze voor een grotere groep ondernemers ter beschikking komen. In 2018 voeren we een onderzoek uit hoe we invulling gaan geven aan facility sharing.
  6. Om launching customership te stimuleren: 1. Formuleren wij een innovatieagenda met provinciale innovatievraagstukken waarbij de provincie voornemens is om als launching customer voor regionaal bedrijfsleven op te treden. 2. Ondersteunen wij opdrachtgevers/projectleiders bij minimaal 5 provinciale innovatievraagstukken bij het vormgeven van een launching customer traject. 3. Ondersteunen wij 3 medeoverheden bij het vormgeven van een innovatiegerichte uitvraag richting de markt.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Besluit Investeringsbesluit Kerntaak Regionale Economie PS/2012/107 (bijbehorende besluit)

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 PS/2015/687 . Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Project website:

Website Economie - innovatie