Context

Wij werken onder leiding van de deltacommissaris met het Rijk, verschillende overheden en organisaties samen aan het nationale Deltaprogramma. Wij hebben de genomen Deltabeslissingen verankerd in de revisie van de Omgevingsvisie. Wij zijn (bestuurlijk en ambtelijk) actief betrokken bij de onderzoeken en uitwerkingen binnen het Deltaprogramma Rivieren, IJsselmeergebied en Ruimtelijke Adaptatie met een focus op de IJssel, de IJssel-Vechtdelta en Twente. Hierin werken wij met partners aan: kennisontwikkeling en innovatie en het uitwerken en realiseren van de voorkeurstrategie voor de IJssel en het IJsselmeer (organisatie: onder andere Stuurgroep IJssel, Bestuurlijk Platform IJsselmeer, IJssel-Vechtdelta, Ruimte voor de Vecht). Daarnaast zijn er raakvlakken met onze prestaties voor waterveiligheid ([zie prestatie 1.4.1 ], IJssel-Vechtdelta ([zie prestatie 1.4.3 ], zoetwatervoorziening ([zie prestatie 1.5.1 ] en klimaatadapatatie([zie prestatie 1.4.5].

Acties

  1. Wij maken bestuurlijke afspraken over de Voorkeursstrategie IJssel 2050 - 2100.
  2. Wij bespreken de regionale Gebiedsagenda IJsselmeer met het rijk ten behoeve van de rijksagenda

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Conform Kompas 2020 kiezen wij in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Deltaprogramma