Context

De veranderingen in de samenleving stellen nieuwe eisen aan het openbaar bestuur. Deze veranderingen vragen om een veranderende werkwijze in het onderling samenspel en de constante dialoog tussen Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en het ambtelijk apparaat. Wij stimuleren experimenten met nieuwe vormen van samenwerking.

Acties

  1. Met behulp van waarderend onderzoek monitoren we per jaar twee tranches van acht experimenten.
  2. Op basis van de onderzoeksresultaten organiseren we trainingen, inspiratiesessies, intervisiebijeenkomsten etc. Deze zijn gericht op kennisdeling en competentieontwikkeling. Dit doen we zowel voor vertegenwoordigers van openbaar bestuur (raads-/statenleden, collegeleden en ambtenaren) als inwoners, instellingen, bedrijfsleven. De resultaten geven bovendien richting aan de selectie van volgende experimenten.
  3. Wij voeren naast de gebruikelijke rapportage in de planning & control cyclus elk half jaar een open gesprek met uw Staten over de resultaten. We stellen hierbij één experiment centraal.
  4. Wij ondersteunen lopende experimenten afhankelijk van de behoefte, bijvoorbeeld door procesbegeleiding en met communicatiemiddelen.
  5. Met uw Staten en Overijsselse gemeenteraadsleden voeren we de programmalijn ‘Eigentijdse volksvertegenwoordiger’ uit. Daarvoor ontwikkelen we onder andere een serious game die wij aanbieden na de gemeenteraadsverkiezingen.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. In 2016 is voor deze prestatie een investeringsbudget van € 2 miljoen beschikbaar gesteld: Investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en).

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Experimenten Bestuursstijl(en) is in 2016 door Provinciale Staten aangeboden [PS/2016/345 ] (bijbehorend besluit).

Hierin staat de invulling en heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur (7.2.1 en 7.2.3).

Mijlpalen:

Rapportage naar uw Staten over de voortgang van de uitvoering via de planning & controlcyclus. Daarnaast jaarlijks aan het eind van ieder kalenderjaar een open gesprek met uw Staten over totaalbeelden en mogelijk volgende experimenten.