Context

Vanuit oogpunt van efficiency en effectiviteit werken de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland sinds 2010 samen bij het concessie- en contractmanagement; OV-Oost beheert alle concessies binnen Oost-Nederland. Professioneel concessiemanagement draagt bij aan een goede uitvoeringskwaliteit van het openbaar vervoer en de gewenste doorontwikkeling tijdens de concessieperiode.

Het OV-deel van de Regiotaxi is voor West-Overijssel per 1 januari 2017 en voor Twente per 1 juli 2017 vervallen. Daarmee stopt ook het contractbeheer door OV-oost. De gemeenten in Overijssel werken aan toekomstige vervoerssystemen voor vraagafhankelijk vervoer, gericht op leerlingen, Wmo en dagbestedingsvervoer en hebben dit voor een groot deel ook al aanbesteed. Tegelijkertijd kijken we met gemeenten en vervoerders naar alternatieven voor het openbaar vervoer. OV-oost beheert in 2018 de volgende Overijsselse concessies:

- Bus Midden Overijssel (zie prestatie 4.2.1 Herijking openbaar vervoer).

- Bus IJsselmond (zie prestatie 4.2.1)

- Spoor Vechtdallijnen (zie prestatie 4.2.5 Spoor Vechtdalijnen).

- Spoor Zwolle Enschede (zie prestatie 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede ).

- Spoor Zwolle Kampen (zie prestatie 4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen).

- Bus / Spoor Twente.

- Spoor Enschede-Gronau - Munster.

- Spoor Hengelo-Bielefeld.

Acties

  1. Concessie Twente; provincie gaat in vervolg op een verkenning in 2017 in Borne en Rijssen-Holten van start met nieuwe initiatieven voor passend openbaar vervoer. Vanuit deze experimenten zal ook met andere gemeenten bekeken worden wat het meest optimale OV-aanbod is voor hun gemeente.
  2. OV-Oost gaat in 2018 haar inbreng leveren in de voorbereiding van de nieuwe (landsdelige) aanbestedingen. Over de omvang van deze concessie neemt PS in eind 2017 een besluit.
  3. In de concessies Midden Overijssel en IJsselmond wordt de verplaatsing van het busstation in Zwolle verwerkt in de dienstregeling. Verder wordt uitvoering gegeven aan geplande stappen voor wijziging van de dienstregeling in het kader van de herijking.
  4. De marketing van het regionale OV wordt door OV-oost op integrale wijze aangestuurd en uitgevoerd. Deze opgave staat in relatie tot de te maken keuzes qua invulling en rolverdeling bij de (landsdelige) aanbestedingen van concessies.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie is opdrachtgever en (mede)financier.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Perspectiefnota 2015 [PS/2014/340 ] (bijbehorend besluit).

Brief Treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/264]

Motie inzake treindienst Hengelo - Bielefeld [PS/2014/399]