Context

Door ouderdom en weersinvloeden verweren asbestplaten waardoor losse asbestvezels verspreid worden. Dit is schadelijk voor de gezondheid en daarom is het vanaf 2024 verboden om een asbestdak te hebben. Wij zetten ons in om de verwijdering van asbestdaken te versnellen, zodat risicovolle situaties eerder worden gesaneerd, meer eigenaren hun asbestdaken verwijderen en er een betere spreiding van de verwijdering tussen nu en 2024 plaatsvindt.

Wij doen dit door:

1. Regie te voeren op effectieve samenwerking tussen de verantwoordelijke partijen.

2. Het stimuleren en faciliteren van die partijen zodat ze sneller hun aandeel in de aanpak gaan leveren.

3. Waar nodig zelf procesmaatregelen uit te voeren.

Hiervoor hebben wij een Plan van Aanpak Asbestdaken opgesteld. In de uitvoering koppelen we asbestsanering zoveel mogelijk aan andere provinciale belangen.

Acties

  1. Initiëren van samenwerking tussen asbestsaneerders, aannemers en dakleveranciers door het actief bij elkaar brengen van deze marktpartijen. Vervolgens ondersteunt de provincie hen, samen met gemeenten, om actief de asbestdakenmarkt te betreden middels passende communicatie en marketing.Vervolgens ondersteunt de provincie hen, samen met gemeenten, om actief de asbestdakenmarkt te betreden middels passende communicatie en marketing.
  2. Het organiseren van bijeenkomsten voor (ambtenaren van) gemeenten waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan uniforme plannen van aanpak asbestdaken. De provincie levert hiervoor het basisdocument.
  3. Ondersteunen van pilotaanvragen voor het verwijderen van asbestdaken op schuurtjes bij particulieren (minder dan 35m2) en het delen van kennis hierover tussen betrokken organisaties.

Investeringsbudget

Toelichting op het investeringsbudget

In deze grafiek geven we inzicht in het voor deze prestatie beschikbaar gestelde investeringsbudget vanuit KvO of EHS. Een investeringsbudget blijft meerjarig beschikbaar. Op deze prestatie is bij de Begroting 2016 € 1,9 miljoen uit de resterende middelen van het Programma Gezond en Veilig Leefmilieu, onderdeel duurzamheideducatie opgenomen. Daarnaast is bij de Perspectiefnota 2017 € 3 miljoen opgenomen vanuit het investeringsvoorstel Plan van Aanpak asbestdaken 2016-2019.

 

De staafdiagrammen geven per jaar aan wat van het totaal meerjarig investeringsbudget is besteed tot en met de Monitor 2017-I (cumulatief gerealiseerd). Daarnaast is de bestedingsruimte binnen de Begroting 2017 en Begroting 2018 opgenomen ('resterend begroting 2017' en 'resterend huidige begroting'). Het ‘resterend meerjarig budget’ is het deel van het investeringsbudget dat beschikbaar is voor realisatie in de jaren erna.

 

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen in deze prestatie, namelijk beïnvloeder, faciliteerder, regisseur en belangenassembleur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Statenvoorstel Programma Gezond en Veilig Leefmilieu, onderdeel duurzaamheideducatie [PS/2013/471 ] (bijbehorend besluit).

Statenvoorstel Plan van Aanpak asbestdak 2016-2019 [PS/2016/811 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website Asbestdak