Context

Het thema “Logistieke activiteiten en kansen voor de regionale economie” is één van de vier thema’s in het kader van de revisie Omgevingsvisie. Dit thema gaat over kansen van logistieke bedrijvigheid en processen voor de economie én de fysieke leefomgeving van Overijssel. Ons beleid ten aanzien van goederenvervoer en logistiek wordt nader geduid in het koersdocument Goederenvervoer en Logistiek. De Strategische Logistieke Alliantie stelt een meerjarenprogramma goederenvervoer en logistiek op en geeft uitvoering hieraan. Speerpunten daarbij zijn Ruimte en bereikbaarheid, profilering en acquisitie, arbeidsmarkt en onderwijs en kennis en innovatie. Ook is dit koersdocument voedend voor de op te stellen Wegenvisie en Integrale Netwerkvisie.

Voor de realisatie en uitvoering van dit meerjarenprogramma hebben PS in mei 2017 een investeringsvoorstel vastgesteld (PS/2017/169). (Bijbehorend besluit) .

Acties

  1. Wij gaan onder regie van de SLA, samen met de logistieke stakeholders, uitvoering geven aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
  2. Wij ondersteunen de SLA (secretariaat en aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
  3. Samen met de logistieke stakeholders doen wij onderzoek naar de multimodale en synchromodale ontsluiting van de logistieke hotspots in Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De rol en inzet van de provincie in de strategische logistieke alliantie nog nader te bepalen.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Investeringsvoorstel Goederenvervoer en Logistiek [PS/2017/169 ] (bijbehorend besluit).