Context

We houden het provinciale wegennet, bestaande uit 644 kilometer hoofdrijbaan, 173 kilometer parallelweg en 521 kilometer fietspad, 154 kilometer waterweg (waarvan 130 kilometer vaarweg) en 338 kunstwerken op een zodanige wijze in stand dat deze aan in 2014 gestelde normen voldoen. Deze normen zijn gebaseerd op 'basiskwaliteit infrastructuur' van het kennisplatform CROW. In de bijlage programma groot onderhoudstrajecten infrastructuur 2018 - 2022vermelden we welke wegvakken we onderhouden.

Acties

  1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage Investeringen (water-)wegen en kunstwerken bij deze begroting.
  2. Opstellen beheerplan kapitaalgoederen 2020-2024 met een financiële doorkijk tot 2028.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie heeft een rol als wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Mijlpalen:

Vaststellen Beheerplan Kapitaalgoederen door PS.