Context

Onder het interbestuurlijk toezicht vallen verschillende toezichtsdomeinen. Voor gemeenten zijn de toezichtdomeinen: financiën, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), Wet ruimtelijke ordening (Wro), archief, huisvesting statushouders. Voor waterschappen zijn de toezichtsdomeinen: financiën, archief en waterbeleid.

Acties

  1. Wij voeren het interbestuurlijk toezicht uit op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen aan de hand van het toetsingskader interbestuurlijk toezicht.
  2. Wij registreren en onderzoeken meldingen door derden van mogelijke misstanden bij de uitvoering van medebewindstaken bij gemeenten en waterschappen en ondernemen waar nodig actie.
  3. Naar aanleiding van de landelijke evaluatie van de Wet revitalisering generiek toezicht (tweede helft 2017 afgerond) spreken we met gemeenten over de uitgangspunten van het interbestuurlijk toezicht in Overijssel. Hierbij betrekken we ook de aanbevelingen uit de gespreksnotitie van de werkgroep-Oeseburg. Dit kan leiden tot herziening van de bestuursovereenkomsten. We organiseren een expertmeeting om specifiek aandacht te besteden aan de rol van de gemeenteraad bij het interbestuurlijk toezicht.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij hebben de wettelijke rol van toezichthouder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344 ] (bijbehorend besluit).

Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.