Context

In de nota grondbeleid hebben we alle in te zetten instrumenten benoemd die bijdragen aan een tijdige en goede verwerving, vervreemding en tijdelijk beheer.

Acties

  1. Wij verkopen circa 150 ha cultuurgrond, circa 60 ha natuurgrond en circa 3 opstallen. Ook wordt overtollig bezit afgestoten.
  2. Wij geven gronden in pacht uit en verhuren en beheren panden ten behoeve van het tijdelijk beheer. We beheren tijdelijk tussen de 1500 en 2000 ha.
  3. Wij stellen de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) op en stellen deze vast, waarin de grondvoorraad en de inzet van grondbeleidinstrumenten zijn verantwoord en een toekomstperspectief wordt geschetst van de resterende opgave.
  4. Wij beheren de financiële prognose ecologische hoofdstructuur voor de uitvoeringsreserve voor de P&C cyclus, via de instrumenten planeconomie.
  5. Wij verwerven grond voor de ontwikkelopgave EHS/Natura 2000 in circa twintig gebieden (exclusief zelfrealisatie) en voor de realisatie van de infrastructuur
  6. Wij passen de vastgestelde instrumenten in programma's en projecten met een grondopgave toe , waaronder pacht/koopconstructies, inzet van het bedrijfsverplaatsingsinstrument en ruilverkavelingen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf

Rol provincie:

Op basis van vastgesteld beleid voeren we tijdelijk beheer en vervreemding van de gronden uit.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.