Context

Wij houden vast aan de doelstelling van 20% hernieuwbare energie en realiseren dit in 2023. Het verhogen van het aandeel hernieuwbare energie vraagt een transitie van de markt die van oudsher is ingericht op fossiele energie. Dit vergt samenwerking van overheden, bedrijven, instellingen, inwoners en lokale initiatieven. Op nationaal niveau werken partijen – inclusief het Interprovinciaal Overleg en het Rijk – samen aan het Nationaal Programma Energietransitie en op Europese schaal is energie één van de prominente thema’s. In het klimaatakkoord van Parijs heeft Nederland zich gecommitteerd om de mondiale temperatuurstijging tot ruim onder de twee graden te beperken. Daarvoor moet de uitstoot aan CO2 en overige broeikasgassen worden teruggedrongen.

Wij vergroten het aandeel hernieuwbare energie door kennis te delen, partijen met elkaar te verbinden, netwerken op te bouwen, ruimte te bieden binnen de kaders van omgevingsbeleid en vergunningverlening en door het aanbieden van verschillende financieringsvormen. Zo nodig initiëren wij projecten als er op deelterreinen onvoldoende initiatieven tot stand komen.

Acties

  1. het uitvoeren van het programma Nieuwe Energie 2017 - 2023 gezamenlijk met partners in een voortrollende uitvoeringsagenda en met een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie met bestuurlijke kerngroep
  2. uitvoeren van 5-10 lokale aanpakken voor verbetering van de bestaande woningvoorraad en minimaal 4 projecten voor energie met bedrijfsorganisaties
  3. planontwikkeling voor projecten binnen de resterende taakstelling windenergie
  4. het voorbereiden van 2 projecten geothermie
  5. uitvoeren van portfoliomanagement voor de in het programma Nieuwe Energie verwachte project voor bio-energie en zonne-energie (met name veldopstellingen)
  6. het ontwikkelen van (pilot-)projecten voor innovatie, waterkracht en duurzame mobiliteit

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Programmaverantwoordelijkheid voor het totaal en situationeel voor de onderdelen zoals projecten binnen het programma.

Looptijd prestatie:

Niet structureel.

Relatie met reserve Natuurnetwerk Nederland / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Kerntakenbegroting 2012 [PS/2011/679 ] (bijbehorend besluit)

Statenvoorstel versnelling CO2 reductie - Duurzaam Energiefonds [PS/2010/1178 ] (bijbehorend besluit)

Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016 [PS/2015/687 ]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.

Statenvoorstel Programma Nieuwe Energie 2017-2023 [PS/2016/1064 ] (bijbehorend besluit).

Project website:

Nieuwe Energie